Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

HSB fokuserar på klimatsmart boende

HSB är en medlemsägd kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Den främsta ambitionen är att skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. Det kallar HSB för ”Det goda boendet”. Som en kooperativ medlemsorganisation är HSB:s mål inte främst att göra så stora ekonomiska vinster som möjligt. Eventuella vinster ses snarare som medel för att utveckla verksamheten. Därför går vinsten tillbaka till boendet.

HSB Mitt förvaltar ca 200 bostadsrättsföreningar och ett stort antal offentliga och privata fastigheter i Ångermanland, Jämtland och Västernorrland. Med en 30-årig underhållsplan i grunden och fokus på förebyggande åtgärder är de flesta bostadsrättsföreningarna väl förberedda att underhålla fastigheterna.
– Vi arbetar mycket med planerat underhåll, miljö- och klimatfrämjande insatser, förebyggande arbete som omfattar allt som kan bidra till att undvika skador och onödiga renoveringsarbeten i framtiden. Exempel på skadeförebyggande tjänster som vi jobbar med är taksäkerhetsbesiktningen, då kontrolleras säkerheten för de som vistas på taket och takets kondition. Nollvision mot ytskiktsskador förebygger vattenskador i kök och badrum, vilka ofta är kostsamma för både fastighetsägare och boende. SBA, systematiskt brandskyddsarbete, syftar till att undvika bränder så långt det är möjligt och vara väl rustad om olyckan ändå är framme, berättar Christer Bergqvist, affärschef för HSB Mitt.

Klimatsmart boende med hjälp av energitjänster
Att skapa klimatsmarta boenden i första miljöklass är något som HSBs energiexperter arbetar med över hela landet.
– Många HSB föreningar har tecknat klimatavtal, där de förbinder sig att aktivt arbeta för att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter. Med rätt åtgärder kan bostadsrättsföreningar sänka sina driftskostnader och minska miljöpåverkan väsentligt, säger Christer Bergqvist.
Under de senaste åren har HSB Mitt satsat starkt på energifrågor.
– Vi har anställt en energikonsult för att kunna garantera att våra kunder ska få bra hjälp att kartlägga och utreda vilka energiåtgärder fastigheten har behov av och hur dessa åtgärder ska prioriteras för att nå maximal effekt både energi- och kostnadsmässigt, fortsätter Bergqvist.
Att prioritera åtgärderna i rätt ordning är jätteviktigt. Börja t ex med att se över ventilationen och rengöra värmesystemet innan injustering av radiatorerna görs. En annan viktig aspekt är också komforten för de som bor i fastigheten.
– Många av våra kunder har impregnerat sina tegelfasader för att få en bättre boendemiljö och för att fasaden ska hålla längre. Väder och vind med lågt ph-värde sliter hårt på tegelfasader. När det regnar sköljs bindemedlet i tegel och betong bort och fukthalten i stenen ökar. Kommer det en köldknäpp fryser teglet, vilket kan leda till att stenen vittrar sönder. Med den impregneringsmetod vi rekommenderar får fasaden en yta som andas. En torr husfasad är billigare att värma upp än en fuktig.

Ökad tillgängligheten för boende
Vårt nästa stora utvecklingsområde är att möta de tillgänglighetskrav som ställs idag när äldre vill bo kvar i sina lägenheter längre. Många fastigheter saknar hissar. Att installera hissar i befintliga trapphus är i många fall omöjligt rent utrymmesmässigt och innebär även en stor investeringskostnad för fastighetsägaren.
– För att möjliggöra tillgängligheten i fastigheterna har vi påbörjat ett samarbete med en svensk leverantör av tillgänglighetsplattformar, även kallad handikapphissar. Installationen sker i befintligt trapphus utan större ingrepp i fastigheten. Dessa kan användas av alla, tänk bara att kunna låta dina matkassar och resväskor åka hiss upp och ner för trapporna, exemplifierar Bergqvist.

Medlemsfördelar
Medlemskapet i HSB innebär fördelar för såväl bostadsrättsföreningar som för den enskilde medlemmen. Alla föreningar som är medlemmar i HSB har bland annat till sin hjälp en professionell styrelseledamot med fullt styrelseansvar och tillgång till en mängd expertkunskaper, t ex juridiska ombud om det behövs.
Bosparande medlemmar har alltid förtur till nyproducerade bostadsrätter och hyreslägenheter.
– Under året har HSB Mitt köpt ett antal hyresrätter för att kunna erbjuda alla den boende form som passar bäst för tillfället. Under sommaren kommer vi att starta försäljning av fritidstomter med havsutsikt, vilket ska bli jättespännande. Medlemsfördelar för den enskilda medlemmen är något som vi ständigt utvecklar. Vad jag känner till så finns det ingen annan aktör på marknaden idag som arbetar så medlemsinriktat som vi, konstaterar Christer Bergqvist som avslutning.

HSB i siffror
HSB är Sveriges största bostadskooperation med ca 548 000 medlemmar, ca 3 900 bostadsrättsföreningar, över 35 000 förtroendevalda samt 31 regionala HSB-föreningar.