Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Humanistisk utbildning som ger konkurrensfördelar på tuff arbetsmarknad

Institutionen för humaniora vid Mittuniversitetet befinner sig i en expansiv fas och introducerar spanska som en del av grundutbildningen nu till hösten. Hösten 2009 etablerades religionsvetenskaplig grundutbildning, och båda områdena väntas inom kort utvecklas till att även omfatta utbildning på högre nivåer.

Mittuniversitetet är ett multicampus-universitet och finns i Sundsvall, Östersund och Härnösand, där Institutionen för humaniora ligger. Vid institutionen erbjuds kurser på grundnivå i ämnena Engelska, Historia, Litteraturvetenskap, Svenska språket, Spanska och Religionsvetenskap samt utbildning på avancerad nivå i Engelska, Historia och Litteraturvetenskap. Forskarutbildning erbjuds i Engelska och Historia.
Universitetet är idag en av Sveriges ledande aktörer inom e-lärande, något som bidrar till att universitetet ligger i topp när det gäller så kallad breddad rekrytering. Med kvalitetssäkrade internetbaserade kurser når man nya målgrupper. Distansutbildning har lång tradition och därmed ett lika naturligt fäste i institutionens utbildningsutbud som de traditionella campusbundna utbildningarna. Trots att många studerar på distans uppstår en unik närhet studenter och lärare emellan och studenterna får en trygg grund för framgångsrika studier och knytandet av nya kontakter.

Knyter ihop humaniora med näringslivet
Traditionellt sett är studier i de humanistiska ämnena inte i första hand förknippade med yrkesinriktade program. Detta vill man ändra på. Prefekt Tomas Berglund berättar att man inlett ett större projekt i detta syfte.
– I samverkan med näringslivet ska kursutbudet utvecklas. Studenterna ska få en utbildning med nära anknytning till näringslivet samtidigt som näringslivets företrädare skall förstå vilken resurs personer med humanistisk examen är för utvecklandet av företagsverksamheten. Tanken är att uppnå detta genom planeringssamverkan och praktikinslag i utbildningarna.
Humanister är goda kommunikatörer, bra på att systematisera, analysera och presentera resultat. Detta är ypperliga egenskaper i de flesta verksamheter, så karriärmöjligheterna är breda.
– Vi arbetar också för en integrering mellan tekniska utbildningar och humanistiska. Humaniora är ett utbildningsområde med stark potential för framtiden, berättar Berglund vidare.

Chans till utlandsstudier
Utbildningarna har en nära koppling till pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta öppnar för att du som student med distansoberoende teknik kan delta i livaktiga diskussioner också med studenter, lärare och forskare i andra länder. Det finns även goda chanser att förlägga delar av studierna utomlands, något som kommer att förstärkas ytterligare i det nya språkprogram som är under utveckling.
– Genom profilering av forskning och utbildning, förstärkt samverkan med näringslivet och bättre möjligheter till internationalisering bygger vi en humanistisk utbildning som skall göra våra studenter attraktiva ge dem konkurrensfördelar på en tuff arbetsmarknad, avslutar Tomas Berglund.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind