Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Humanistiska fakulteten tydliggör sin roll i samhället

Göteborgs universitet strävar efter att öka utbytet mellan akademi, samhälle och näringsliv. Mycket handlar om att synliggöra och förtydliga universitets aktiviteter och intressen. Den långsiktiga visionen för de humanistiska och konstnärliga fakulteterna är att man genom samlokalisering kan uppnå ökat samarbete – dels mellan fakulteterna och dels med det kringliggande samhället. I dagsläget satsar Humanistiska fakulteten starkt på ökad synlighet för att visa på den värdefulla kunskapsbredd som finns inom fakulteten.

Göteborgs universitet och Humanistiska fakulteten ska öppna upp för aktiviteter som drivs i samverkan med staden, i nuläget och på kort sikt handlar det om att skapa mötesplatser som utvecklas vidare inom den långsiktiga visionen. Inom Humanistiska fakulteten drivs strategiska satsningar för att stärka både utbildning och forskning. Att synliggöra fakultetens resurser för samhället i stort är en av huvudambitionerna.
– Vi vill kommunicera vikten av humaniora för andra vetenskaper, stärka existerande samarbeten och skapa nya kontakter. Då gäller det att vi kan visa upp ett konkret värde i det vi står för och exemplifiera vad humaniora kan göra för samhället, förklarar fakultetens dekan Margareta Hallberg.

Skapar medvetenhet
Ett humanistiskt perspektiv behövs för att skapa kvalitativ medvetenhet inom vilken bransch eller vetenskap som helst. Ett enda kunskapsområde kan inte svara på komplexa frågor, det krävs tvärdisciplinära samarbeten för att nå resultat som svarar på det moderna samhällets behov.
– Samverkan är honnörsord här på Göteborgs universitet. Det viktigaste är att alla kan bidra med något, och vi måste tydliggöra humanioras roll i samtliga samarbeten. Det vi gör inom fakulteten påverkar, utvecklar och stödjer andra områden där allt från kultur och konst till sjukvård och medicin finns representerat, fortsätter Hallberg.

Konstant inslag i livet
Humaniora är en vetenskap som finns med i människors liv från vaggan till graven, som speglar det förflutna och som ger hopp om framtiden. Genom att studera vår historia kan vi förstå vår samtid och baserat på tidigare händelser se sammanhang för att dra slutsatser om framtiden.
– Humanister besitter kunskap som behövs inom alla möjliga områden, kunskap som utgör en central del av samhället och som borde kommuniceras bredare, konstaterar Margareta Hallberg.

Krävs mer än språk
Förståelse för hur andra kulturer fungerar är exempelvis grundläggande för att företag ska kunna upprätta lukrativa handelsavtal med partners i andra länder. För att kunna bygga förtroende krävs det att man kan möta den andra parten på ett sätt som känns igen, som accepteras och associeras med tillförlitlighet.
Värden och värderingar spelar en stor roll i alla typer av avtal och transaktioner, bra kommunikation är grundläggande och då krävs mycket mer än enbart goda språkkunskaper.