Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Inga genvägar vid hantering av farligt gods

DGM är experter på hantering av farligt gods genom hela kedjan, från paketering och märkning till transport och leverans. På Landvetter och Arlanda flygplatser arbetar DGM med både kontroll och iordningställande av farligt gods i större volymer. Via den operativa verksamheten har en hel del kunskap och erfarenhet ansamlats, det är kompetens som även kommer till nytta i de utbildnings- och rådgivningstjänster som DGM erbjuder.

När det gäller hantering av farligt gods finns inga genvägar. Säkerhetsregler baseras på internationell lagstiftning, men många flygbolag och andra transportföretag har dessutom mycket höga tilläggskrav gällande säkerhet och hantering av farligt gods.
Det finns ett antal grundläggande utbildningar och certifikat som alla som är involverade i transportering av farligt gods måste ha. Dessutom finns det en hel uppsjö av kompletterande utbildningar som de flesta kan behöva, men som inte omfattas av lagkrav.
DGM hjälper till att identifiera aktuellt utbildningsbehov och erbjuder alla tänkbara utbildningar och certifikat som behövs för säker och professionell hantering av farligt gods – hela vägen till slutkund.
– Att våra instruktörer har praktisk erfarenhet ger mer tyngd i utbildningen, understryker Joakim Nielsen, ägare och grundare av DGM i Sverige.
Svenska DGM är en del i ett större nätverk med kontor över hela världen. Samarbetet inom nätverket säkerställer att den operativa verksamheten följer samma värdegrund oavsett godsets destination. På samma sätt kan DGM i Sverige ta del av kompetens som finns på andra DGM-företag världen över.
– En allt större andel av det gods som transporteras klassas som farligt gods. Behovet av utbildning inom området ökar ständigt, och därmed även efterfrågan på våra tjänster.

Större volymer farligt gods
En stor förändring som Joakim Nielsen ser är att allt mer kretsar kring teknikprodukter. Tidigare var farligt gods ofta förknippat med produkter från kemisk industri. Idag är läget ett annat. Det är framförallt fråga om betydligt större volymer som fortsätter att öka i takt med att tekniken utvecklas inom allt ifrån medicinteknik till telekom.
– Med dagens utveckling i åtanke så kan vi snabbt dra slutsatsen att det krävs en ökad samverkan genomgående från avsändare till mottagare. Vår roll är att säkerställa korrekt hantering av farligt gods, men vi kan också bidra till att göra våra svenska flygplatser och hamnar mer attraktiva som transportnav genom att göra säkerhetsprocessen och hanteringen så smidig som möjligt, förklarar Joakim Nielsen.

Nya utbildningsformer
DGM har en stark position inom flygfrakt, och har för avsikt att etablera en liknande verksamhet även inom sjöfart. På sikt finns också planer på att inleda samarbete med andra utbildningsorganisationer för att skapa en ny utbildningsplattform som tar vara på nästa generations kompetens.
DGM kommer inom kort att bli ATC, Authorized Training Center inom IATA. Joakim Nielsen anser att DGM dessutom har mycket att erbjuda när det gäller etablering av nya utbildningsformer för framtidens speditörer och airport officers. Men då krävs ökat samarbete med flygplatserna och andra utbildningsanordnare, något som Joakim Nielsen också räknar med framöver.