Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Innovation Akademiska skapar tillväxt för Uppsalas medicinteknikkluster

Med projektet Innovation Akademiska skapas en testbädd för medicinteknik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Innovation Akademiska fungerar som en väg in till sjukhusmiljön för företag som behöver utföra kliniska tester, projektet fångar även upp idéer bland sjukhuspersonalen i syfte att förbättra vården.

Målet är att det på Akademiska sjukhuset ska finnas en effektiv och tillgänglig testbädd för medicinteknik. Genom att bidra till ökad kontakt mellan sjukhuset, experter och företagen är visionen att de medicintekniska produkterna ska bli säkrare och bättre för både patienter och personal.
– En effektiv testbädd och en tydlig kontaktväg till sjukhuset är också tänkt att gagna tillväxten hos de medicintekniska företagen, kommenterar innovationskoordinator Annika Ramaeus.

Innovation kontra uppfinning
Innovation Akademiska etablerades 2008, då var huvudsyftet att identifiera och vidareutveckla idéer bland sjukhuspersonalen. Projektet har nu utvecklats till att även omfatta en testbädd för att främja för innovationer utanför sjukhuset.
En innovation är till skillnad från en uppfinning något som kan användas, något som förbättrar en metod eller produkt. En uppfinning kan utvecklas till att bli en innovation, men begreppet avser något som utvecklats av en teoretisk tanke och då oftast för eget bruk.

Sjukhusets experter möter näringslivet
Inom Innovation Akademiska, som finansieras av sjukhuset, ALMI och Uppsala Bio, får företag inom Uppsalas bio- och medicinteknikkluster en chans att interagera med sjukhusets experter i verkliga scenarion.
Typiskt för Innovation Akademiska under 2010 har varit små lokala bolag som utvecklar teknik eller produkter med tillämpning inom vården. Man har varit delaktiga och i flera fall också drivande i vidareutveckling av existerande produkter som söker nya tillämpningar, och under det senaste året har även helt nya innovationer fångats inom Innovation Akademiska.
– En hel del kontakter har också genererats som en naturlig följd av implementeringen av det nya medicintekniska regelverket, som i korthet innebär tydligare krav på klinisk utvärdering av medicinteknik, berättar Annika Ramaeus.

Ljus framtid med ökat behov av testbädden
Annika Ramaeus avslöjar att man har stora förhoppningar inför 2011. För det första handlar det om att få ännu fler företag intresserade av testbädden, samt även om att förstärka kontakterna med de mer etablerade medicintekniska företagen i regionen.
– Vi tror att implementeringen av det reviderade regelverket inom medicinteknik kommer att öka behovet av vår verksamhet. Intresset för att testa medicinteknik på sjukhuset kommer att öka. I vår verksamhet ingår att kontinuerligt utveckla och förbättra testbädden, vi kommer att driva ett antal referensprojekt i syftet att hitta effektiva arbetssätt och strukturer som fungerar för framtiden, säger Annika Ramaeus som avslutning.