Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Innovationer och industrinära forskning utvecklar traditionella branscher

Det är nu hög tid för regeringen att satsa på ett innovationsråd som ska ledas av statsministern för att markera vikten av att en av våra stora framtidsutmaningar är att skapa konkurrenskraftiga företag med hållbar tillväxt, skriver Mats Holmgren, VD för forskningsinstitutet Swerea SWECAST AB.

Redan som ung student på 70 talet vid Tekniska högskolan i Lund intresserade jag mig för forsknings och hållbarhetsfrågor. Studierna kring vindkraft, solkraft och värmepumpar, teknik som då var i sin linda, visade sig vara rätt och har idag en stor betydelse för svensk industri både som konsumenter och producenter. Flera gjuterier har idag en ny framtidsmarknad som leverantör av komponenter till vindkraftsindustrin och utnyttjar värmepumpar för att ta tillvara på sin spillvärme.

Svenska gjutna komponenter – lägst miljöbelastning i världen
Sverige har ett högt anseende i hållbarhetsfrågor. Genom mitt ordförandeskap i den världsomspännande gjuteriorganisationen WFO:s miljökommitté och den Europeiska gjuterorganisationens (CAEF) forskningskommitté har jag kommit till insikt om detta. Frågan är om vi utnyttjar denna konkurrensfördel fullt ut.
Marknadsför vi verkligen våra företag med hållbarhetsargument, som exempelvis att vi tillverkar produkter med lägst CO2 utsläpp i världen? Här kan vi bli mycket bättre. Gjuteribranschen har dock gjort en ansats genom att ta fram en klimatindikator som visar att svenska gjutna komponenter till bilar och vindkraftverk tillverkas med lägst miljöbelastning i världen.
Som VD för ett industriforskningsinstitut har jag också haft förmånen att se vad innovationer kan göra för vår svenska industri. Under sent 90-tal utvecklade Volvo Trucks tillsammans med oss en ny innovativ gjuteriteknik (kallad FPC-tekniken) som är grunden för nästa generations miljöanpassade dieselmotorer. Innovationen har lett till en miljardinvestering i ett nytt gjuteri i Skövde.
Ett annat exempel är Volvo Cars med utvecklingen av lätta gjutna bromsskivor i aluminium. Produktionen sker i Sverige. Ett av skälen är att de kan produceras med låg miljöbelastning.

Omvandlar forskningsresultat till industrinytta
Swerea- koncernen viktigaste uppgift är att omvandla forskningsresultat till industrinytta. Samverkan med akademin är central. Vår stora satsning inom lättviksteknik har fortsatt och resulterat i flera stora projekt tillsammans med svensk fordons-, flyg- och båtindustri; bland annat har vi fått ett av sju stora projekt inom Vinnovas stora utlysning Utmaningsdriven Innovation och ett stort EU projekt inom flygsidan ” Clean Sky”.
Samarbetet med vindkraftsindustrin med bl.a. Vestas, Siemens och olika underleverantörer i Sverige fokuserar också på höghållfasta lätta komponenter som även klarar arktiskt klimat.
Nyligen hade jag förmånen att få besök av vår näringsminister Annie Lööf inför arbetet med den nya forsknings- och innovationspropositionen. Jag framförde följande önskemål:

Satsa på industrinära forskning som leder till nya produkter och tjänster, dvs. stärk institutssektorn.
Stimulera samarbetet mellan företag, institut och akademin.
Utveckla strategiska forsknings och innovationsområden för branschen. Som exempel nämndes projektet ”Lättvikt” som genom att minska vikten av olika produkter sparar både energi och miljö.
Satsa på test och demonstrationsanläggningar för industrin. Ett bra exempel som lyftes fram var försöksgjuteriet vid Swerea SWECAST AB.

Vi lyfte även problemet med bristande konkurrens på elmarknaden, vilket gör det extra angeläget att satsa på stöd till eleffektivisering, särskilt i samband med introduktion av ny teknik. Näringsministern tryckte på det positiva att instituten finns lokalt och att Swerea SWECAST ligger i den mest industriintensiva delen av Sverige. Det ger direkt koppling till näringslivet.

Utvecklar regionala samarbeten
På senare år har vi även utvecklat det regionala samarbetet genom övertagandet av Enterprise Europe Network (EEN). Via nätverket stödjer vi regionens företag med ny teknik, forskningssamarbeten och affärskontakter inom EU.
Vi planerar även att starta upp ett regionalt energikontor för att stödja regionens utveckling kring energieffektivisering och omställning till förnybar energi. Kontoret kommer även att agera som projektutförare för landshövdingen Minoo Akhtarzands klimatråd i Jönköpings Län.
I Sverige finns goda förutsättningar att utveckla konkurrenskraftiga företag med hållbar tillväxt. Regeringen kan markera detta i höstens forsknings- och innovationsproposition genom att stärka den industrinära forskningen och inrätta ett innovationsråd som leds av statsministern.

Mats Holmgren, VD Swerea SWECAST AB