Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Institutionen för Fundamental fysik rekryterar fler doktorander

Institutionen för Fundamental fysik är den minsta självstyrande enheten vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, med ett 20-tal anställda inklusive administrativ personal och doktorander. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de grundläggande delarna av fysikområdet.

Institutionen för Fundamental fysik har idag tre forskargrupper; Subatomär fysik, Elementarpartikelfysik och Matematisk fysik. I det närmaste ser man vid institutionen fram emot att kunna rekrytera fler doktorander under 2010, samt att
organisatoriskt genom en s.k. centrumbildning förstärka samarbetet med andra grundläggande forskare på Chalmers. Det handlar då inte enbart inom områden som matematik, astrofysik och datavetenskap, utan även mer tillämpade ämnen som kemi och bioteknik, teknisk fysik samt även mikroelektronik/nanofysik-området.

Högt söktryck
Institutionen för Fundamental fysik är starkt engagerad i det treåriga grundutbildningsprogrammet Teknisk fysik, samt ger huvuddelen av kurserna i en mastersutbildning med samma namn som institutionen. Mastersutbildningen är resultatet av ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs Universitet, och man har även en del studenter från övriga Europa. Programmet Teknisk fysik har ett högt söktryck, trots att det är ett krävande program rent akademiskt.
– Våra utbildningar ger en bra grund för vidareutbildning och utveckling inom de områden som täcks av Fundamental fysik. Studenterna tillgodogör sig en hel del färdigheter bl.a. blir de mycket goda problemlösare, något som därefter kan användas inom andra positioner och branscher, berättar institutionsledare Bengt Nilsson, och fortsätter:
– Utbildningarna har en nära anknytning till den forskning som vi bedriver här, med både ett experimentellt och ett teoretiskt spår. Många av våra mastersstudenter går vidare och blir framstående internationella forskare både inom akademin och industrin. Det är intressant att notera att våra studenter dyker upp inom en mängd olika branscher och företag som
McKinsey, Autoliv, Ericson och olika typer av finansbolag.

Internationellt erkänd forskning
Tidigare har institutionen haft en del svårigheter när det gäller finansiering av doktorandtjänster. Under 2010 kommer dock Chalmers att satsa mer på grundläggande forskning inom ett brett spektrum av områden, vilket också betyder att Institutionen för Fundamental fysik kommer att få medel för att kunna rekrytera fler doktorander.
– Detta kommer att gynna hela institutionen, vi kommer att kunna bygga upp en stark enhet med goda förutsättningar för att bedriva forskning av internationellt erkänd standard, poängterar Bengt Nilsson.
Idag bedriver man forskning inom de tre ämnena Subatomär fysik, Elementarpartikelfysik samt Matematisk fysik. Forskningsområdena spänner över de delar av den subatomära fysiken där de tre forskargrupperna inom institutionen har verksamhet, dvs. experimentell såväl som teoretisk kärnfysik, teoretisk elementarpartikelfysik med inriktning mot gaugeteorier och/eller sträng/M-teori samt matematisk fysik med inriktning mot geometriska eller algebraiska aspekter av sträng/M-teori. Andra gemensamma intresseområden inom forskningen är astrofysik och kosmologi.
Institutionen bedriver också experimentell och teoretisk verksamhet direkt relaterad till några av de allra största experimentanläggningarna i världen, inte minst CERN i Geneva och GSI i Darmstadt. Man vill också knyta an strängteorin till några mycket grundläggande områden inom ren matematik samt tillämpa teorin på några mer tillämpade områden inom fysiken, t.ex. fasta tillståndets fysik.

Ute i näringslivet
Fysik är ett komplext ämne, och det är över lag svårt att attrahera studenter av varierade bakgrunder. För att överbrygga detta, och i synnerhet attrahera fler kvinnliga sökande, åker representanter från institutionen runt och besöker högstadieklasser i och omkring Göteborg för att popularisera fysikämnet. Detta sker i ett med Universeum gemensamt projekt som
går under namnet ”Strålning pågår” där man demonstrerar ett antal experiment med elektromagnetisk och andra typer av strålning . På lite längre sikt hoppas man att detta ska ge
ett ökat intresse för fysik bland allmänheten och en mer naturvetenskaplig syn på världen runt omkring oss.

Mats I.S. Ericsson
Maria Lind