Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Institutionen för kemi- och bioteknik skapar samverkan och långvariga relationer

Utbildning och forskning inom kemi- och bioteknik för hållbar utveckling och för ökad hälsa och livskvalitet är visionen för Chalmers institution för kemi- och bioteknik. Här bedrivs forskning och utbildning som knyter in ett stort antal branscher och involverar näringslivet på flera plan. Bland annat så har man skapat kunskapscentra tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten, och institutionen samverkar även med ett stort antal nationella och internationella företag.

Den långsiktiga visionen om en hållbar utveckling löper som en röd tråd genom hela Chalmers tekniska högskolas verksamhet. Vid Institutionen för kemi- och bioteknik, som även är den största institutionen vid Chalmers, erbjuds utbildning inom civilingenjörsprogrammen Bioteknik, Kemiteknik, Kemiteknik med fysik och inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik samt inom de engelskspråkiga mastersprogrammen Biotechnology, Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Chemistry and Bioscience och Materials and Nanotechnology.

Kan tappa en master 2011
Omkring 30 procent av de studerande vid Kemi- och biotekniks mastersprogram kommer från länder utanför EU. Efter den stora omdaningen av utbildningsverksamheten 2011 är det möjligt att Chalmers Kemi och bioteknik enbart kommer att kunna erbjuda tre av dagens fyra mastersprogram.
Ett gediget samarbete kommer dock även i fortsättningen vara fokus för både Kemi- och bioteknik samt för de fem olika kompetenscentra som utvecklas i institutionens regi tillsammans med ett antal externa parter. Korrosion, katalys och det hållbara samhället är exempel på områden som berörs här.

Långvariga relationer
På Institutionen för kemi- och bioteknik finns på forskarutbildningsnivå fyra olika forskarskolor som täcker hela forskningsverksamheten. Kännetecknande för institutionens forskning är långsiktiga projekt som löper över längre tidsperioder. De stora centrumen har finansiering för så lång tid som tio år.
Projekten bedrivs ofta i nära samarbete med både myndigheter och privata aktörer. Man samarbetar idag bl.a. med AstraZeneca, SCA, Södra Cell, AkzoNobel Surface Chemistry, Eka Chemicals, Borealis, AB Volvo och Saab.

Det hållbara samhället
”Det hållbara samhället” har blivit en del av Chalmers slogan. Kemi och bioteknik är i allra högsta grad en viktig samarbetspartner för andra institutioner inom Chalmers, men även för andra universitet och högskolor över hela världen. Förutom att man bedriver framstående forskning inom flera av samhällets idag viktigaste områden för en hållbar framtid, utbildas här även experter som driver själva utvecklingen vidare på alla håll och nivåer ute i samhället. Gränsytan mot industrin är mycket stor, samverkan rör allt från läkemedel och livsmedel till skogsindustri, fordonsindustri och stålindustri.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind