Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Interkulturellt och internationellt arbete flaggskepp för SOA

Det mångkulturella samhället ställer allt högre krav på socionomers kompetens. Mycket handlar om interkulturellt och internationellt arbete, att vara flexibel, lyhörd och framför allt skaffa sig kunskap om socialt arbete i en globaliserad värld. Institutionen för socialt arbete (SOA) vid Mittuniversitetet erbjuder en bra grund för framtidens socionomer, oavsett vart i världen man tänker fortsätta sin karriär.

Socionomutbildningen i Östersund startade 1971. Varje år påbörjar cirka 200 studenter sina studier vid SOA, och man har sett ett stadigt ökande söktryck de senaste åren. Mittuniversitetet och SOA är kanske framförallt kända för programmet Interkulturell och internationell socionomutbildning, där en obligatorisk handledd utlandspraktik ingår. Unikt är också att man erbjuder två långa praktikperioder istället för en som är normen i resten av landet.

Brist på socionomer
SOA:s utbildningar är anpassade till dagens samhälle och de ökande behov som råder. Det råder även allmän brist på socionomer i vårt land, något som stimulerar söktrycket ytterligare. Utbildningen för med sig enorma möjligheter, både för vidare studier och för inspirerande karriärsval utomlands. Utlandspraktiken öppnar dörrar till ytterligare möjligheter. SOA stödjer även studentutbyten, många studenter har hittills fått delar av sin utbildning i bl.a. England, Sydafrika, Indien och Syd- och Latin Amerika.

Tidiga med internationalisering
Internationalisering är ett växande begrepp som omfattar samhället och näringslivets alla grenar. Världen kan tyckas bli mindre och mindre, med ökade internationella samarbeten. Vid SOA började internationaliseringen redan i slutet av 1980-talet. Idag är institutionen känd utomlands som en framstående forskningsinstitution inom socialt arbete.

Utbildningar som gör nytta
SOA samverkar med det omgivande samhället på flera sätt. Man är lyhörda när det gäller marknadens behov och efterfrågan, och erbjuder utbildning med ett innehåll som verkligen behövs. Prefekt Nils Stenström berättar att man ofta får förfrågningar vad gäller speciella utbildningar, bl.a. så samverkar SOA med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i det s.k. Timrå-projektet, där man fokuserar på att underlätta för långtidssjukskrivna och på ett bra sätt lotsa dem tillbaka till arbetslivet. SOA har även gjort betydande insatser utbildningsmässigt för kriminalvården i Sverige.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind