Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Internationella Värmland

Länsstyrelsen i Värmland samverkar med aktörer i länet för att verka för en god och långsiktigt hållbar utveckling i länet genom internationella projekt och strategiska partnerskap. Medverkan i transnationella, interregionala och internationella projekt bedrivs för närvarande i stor grad inom ramen för EU:s långtidsbudget för åren 2007-2013. EU:s budget medför att stora summor pengar satsas på att höja konkurrenskraften för tillväxt och sysselsättning i såväl särskilda sektorsprogram för forskning och tillväxt, som i program för regionalt stöd och territoriellt samarbete. Länsstyrelsen samordnar och leder projekt inom ramen för ovanstående program och involverar aktörer i länet i initiativ som finansieras av EU. Det internationella arbetet leder till att idéer, personer och organisationer utvecklas.

Internationella projekt
Länsstyrelsen Värmlands Internationella sekretariat har genom sina nätverk fått möjlighet att medverka i en rad olika EU-projekt. Fördelat på sju internationella projekt, med en sammanlagd total budget på cirka 250 miljoner kronor, har Länsstyrelsen i dagsläget 92 aktiva projektpartners runt om i Europa. Projektens godkännanden är kvitton på väl fungerande långsiktiga internationella partnerskap och nätverk. Två av de EU-finansierade Nordsjöprojekten – E-CLIC och DANS – kan nämnas som exempel på projekt som har en framträdande roll i Länsstyrelsen Värmlands internationella verksamhet.

E-CLIC
Projektet E-CLIC, European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services, som avslutas under våren 2012, handlar om att stimulera innovation genom etablerandet av åtta så kallade E-CLIC-center för bredbandstjänster inom Nordsjöregionen. Projektet leds av Länsstyrelsen Värmland. I E-CLIC Värmland deltar ytterligare två parter – Karlstads universitet och stiftelsen Compare. Projektmedlen, på cirka 65 miljoner kronor, har under den 3,5-åriga projekttiden använts till att samverka – både inom och mellan de olika E-CLIC centren – för att hitta nya innovativa sätt att använda bredband.

E-CLIC Värmland
E-CLIC centret i Värmland är lokaliserat både till Karlstads universitets nya teknikhus och till Compares testlab vid Sätterstrand. Huvudfokus i Värmland har varit trådlösa nätverk samt test och kvalitetssäkring.

Vid Karlstads universitet har man med hjälp av E-CLIC byggt upp en testmiljö för trådlös kommunikation genom ett så kallat Mesh nätverk. Meshnätverket har fungerat som modell för Innovationspark Stavanger i Norge som byggt upp ett liknande nät i sin organisation. Detta i sin tur har lockat företag i Stavanger att bygga upp ett nätverk för datakommunikation med hjälp av Meshtekniken mellan oljeriggarna utanför Stavangers kust.

I Compares testlab har det utförts tester på prototyper för nya tjänster som utvecklats i bland annat Borås och Wilhelmshaven, Tyskland.

I övrigt har E-CLIC handlat mycket om att involvera studenter i projektarbeten och att med den yngre generationens hjälp skapa innovation inom bredbandsområdet. Bland annat arrangerades en 24-timmars tävling i samband med slutkonferensen i Karlstad. Uppdraget där var att ta fram en applikation för marknadsföring av ett köpcentrum. Projektet har hittills levererat ett 60-tal olika fallstudier, ett 20-tal prototyper på nya bredbandstjänster samt ett antal mediaproduktioner.

E-CLIC blir DANS
E-CLIC-projektets resultat har fått stor uppmärksamhet, vilket lett till att Länsstyrelsen getts möjligheten att delta i ett så kallat klusterprojekt inom Interreg IVB Nordsjöprogrammet. Projektets namn är DANS, Digital Agenda for the North Sea. Projektet innebär att Länsstyrelsen tillsammans med två andra Nordsjöprojekt inom samma tematiska område, Innovation och ICT får möjlighet att förädla resultat från E-CLIC samt att sprida resultaten till en bredare målgrupp i Nordsjöregionen och övriga Europa.

DANS kommer att koppla projektresultaten till En digital agenda för Europa, ett av Europa 2020-strategins flaggskepp, samt ta fram en modell för implementering av den Digitala agendan på regional nivå i Nordsjöregionen.

Mer information om Länsstyrelsens internationella verksamhet samt om projekten E-CLIC och DANS finns på www.facebook.com/internationalvarmland samt på projektwebbarna www.e-clic.eu och www.dans-cluster.eu

Katarina Nordmark