Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Isoflex karossisolering eliminerar kondensationsproblematik

Isoflex AB har utvecklat och tillverkat karossisolering för tåg och spårvagnar sedan 1949. Baserat på en svensk uppfinning från 1930-talet har Isoflex vidareutvecklat ett koncept för optimal isolering, Moniflex, som hanterar kondensationsproblem för att förhindra vidare problematik som korrosion, mögel och försämrad isolering. Dagens leverantörer av höghastighetståg ställer dessutom höga krav vad gäller vikt, kondensation innebär en högre vikt då tåget bär med sig vatten, här har Isoflex svaret på problemet.

De flesta nyproducerade tåg som trafikerar Europa är utrustade med någon form av lösning från Isoflex.
– Vi är tekniskt ledande i världen och finns idag etablerade på alla stora marknader där tåg utvecklas och byggs, förklarar VD Thomas Vissgården. Det finns ingen produktion av tåg i Sverige längre och därför går nästan allt vi tillverkar på export. Endast några få procent går till den svenska servicemarknaden och används som ersättningsmaterial då tåg servas eller repareras här.

Bra produkter och säkra material
Den enskilt största marknaden för Isoflex är Kina, och därför har företaget etablerat ett dotterbolag här för ca tre år sedan. Genom att finnas på plats på nyckelmarknader hoppas Isoflex på ytterligare tillväxt. Indien utgör också en möjlighet då man satsar stort på att bygga ut det nationella tunnelbanesystemet här. Omfattande moderniseringar sker även i USA, en förvisso konkurrensutsatt men samtidigt mycket lovande marknad.
– Vi har en långt avancerad och automatiserad tillverkning av vårt huvudmaterial, och kan producera stora volymer om det behövs. Vi hoppas naturligtvis på att öka vår försäljning, bl.a. med hjälp av offensiv marknadsföring men framförallt grundat på bra produkter och säkra material, berättar Thomas Vissgården vidare.

Hållbara lösningar självklart val
Moniflex tillverkas av ett cellulosabaserat material och är därför återvinningsbart och miljövänligt. Produkten är med sin låga vikt och flexibilitet lätt att hantera och anpassa, och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter vad gäller brand och rökgaser världen över.
Moniflex absorberar inte vatten, till skillnad från exempelvis glasull som annars används för samma ändamål som Isoflex lösning. Med Moniflex garanteras en låg vikt och säker hantering av kondensationsproblematik, i ett samhälle där hållbarhet eftersträvas i alla led är Moniflex dessutom det självklara alternativet för isolering. Detta är en annan starkt bidragande faktor till att Isoflex sannolikt kommer att öka sin försäljning markant under kommande år.
Järnvägen är det miljövänligaste transportalternativet idag och det satsas stora resurser världen över på att bygga ut befintliga stråk. Isoflex lösningar passar den moderna tågbyggarbranschen med höga krav på kvalitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.