Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kalmar Lantmän värnar om skogs- och lantbrukets utveckling

Kalmar Lantmän utgör en resurs för skogs- och lantbrukare i södra Kalmar och delar av Kronobergs län, starka lantbruksregioner med goda förutsättningar för skogs- och jordbruk samt animalieproduktion. Kalmar Lantmän ägs av sina medlemmar, dvs. producenter av spannmål, skogsprodukter, mjölk och kött, då framförallt gris och fågel.

Kalmar Lantmän spelar en viktig roll i lantproduktionens första led då man förser producenterna med allt de behöver i form av förnödenheter som foder, gräsfrö, gödsel och maskiner.
– Vi har inte något intresse i att vinstmaximera vår försäljning, poängterar VD Claes-Göran Nilsson. Men vi ska ha en bra lönsamhet för att kunna investera och utveckla vår verksamhet. Våra medlemmar önskar att vi som företag har en stark ekonomi så att vi också kan verka för lantbrukets och våra medlemmars bästa.

Starka på animalieproduktion
Claes-Göran Nilsson, som även har erfarenhet från vinstdrivande företag, konstaterar att Kalmar Lantmän är ett kunddrivet företag och att det finns en enorm affärsmässighet.
– Det råder en stark samverkan mellan våra medlemsföretag, oss och andra intressenter som exempelvis mejerier och slakterier. Vi samarbetar med de största aktörerna inom respektive segment här i regionen. Vårt mål är att främja för våra medlemmars utveckling, går det bra för skogs- och lantbruket går det även bra för oss.
Regionen är en av landets främsta när det gäller animalieproduktion, med en lång tradition av gris- och fågeluppfödning.
– I Sverige har vi stränga krav vad gäller djuruppfödning och transporter av djur, och det tycker jag är bra. Ett problem är dock att vi har svårt att konkurrera med de stora importvolymerna av framförallt gris rent prismässigt. Andra europeiska länder omfattas inte av samma restriktioner som vi, därför konkurrerar vi på olika grunder. Vårt främsta konkurrensmedel är därför kvalitet och närproducerat.

Planerar ny foderanläggning i hamnen
Verksamheten är koncentrerad till Kalmar med foderfabriker, spannmålsanläggningar samt lager i Kalmar Hamn. Det är en strategiskt fördelaktig lokalisering, då ca 80 procent av volymerna finns inom en sexmilsradie runt Kalmar.
– Vårt mål är att vara konkurrenskraftiga och ser vi framåt tror jag att lantbruket kommer att bli ännu starkare. Vi får in alla råvaror vi behöver för vår foderproduktion via hamnen.
Efterfrågan på foder har ökat markant de senaste åren, och i kombination med ytterligare skärpta krav på fodrets kvalitet och framförallt säkerhet så måste Kalmar Lantmän nu se över de befintliga anläggningarna. Det finns planer på att ersätta de två äldre fabrikerna med en toppmodern anläggning med högre prestanda.
– Detta ligger i framtiden, vi är fortfarande på planeringsstadiet men hoppas på att kunna påbörja byggnationen inom en inte alltför avlägsen framtid, säger Claes-Göran.
Kalmar Lantmän blir mer och mer ett rådgivningsföretag inom växtodling, maskin och foder. Förutom lant- och skogsbrukskunder har man även kunder som sköter grönytor på exempelvis kyrkogårdar och inom kommunens verksamheter, entreprenörer och privatkunder. Föreningen driver även tolv butiker runtom i regionen där man säljer allt för skogs- och jordbruk, uteliv, jakt och foder för husdjur.