Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Karlskoga bland Sveriges mest framåtsträvande för grön utveckling

Karlskoga Energi & Miljö AB ska fungera som kommunens motor för grön utveckling. Samtidigt ska man hålla en hög servicenivå och förbättra livskvaliteten för alla som bor i Karlskoga. Ambitionen uppfylls genom ständig förbättring och utveckling inom de fem dotterbolagen med inriktning på elnät, miljö och renhållning, stadsnät (bredband), kraftvärme och biogas. Kommunen har fastställt att Karlskoga Energi & Miljö år 2020 ska vara det självklara alternativet i Karlskoga när det gäller attraktiva och miljöoptimala energilösningar.

Att kunna producera och erbjuda biogas och då framförallt fordonsgas är avgörande för att Karlskoga och kringliggande kommuner ska kunna uppnå de högt uppsatta miljö- och klimatmålen. I dagsläget saknas en storskalig tillgång på fordonsgas i regionen, i jämförelse med exempelvis Västra Götaland där tillgången är relativt god över hela länet.
För att främja en hållbar utveckling satsar Karlskoga kommun genom Karlskoga Energi & Miljö nu på byggnation av en helt ny biogasanläggning. Genom att bygga anläggningen som en samrötningsanläggning för matavfall löser kommunen ytterligare en miljöutmaning då man i dagsläget arbetar med integrering av ökad avfallssortering över hela kommunen. Nästa år ska alla hushåll i Karlskoga sortera och matavfallet ska framöver användas för framställning av biogas.

Fyller luckor i tillgången på biogas
Det har gått fort – beslutet om den nya anläggningen kom så sent som hösten 2011. Upphandlingen ledde till ett avtal med totalentreprenören Purac, Läckeby Water, som finns i Kalmar och Lund. Markberedningen är i stort sett färdig och bygget påbörjat, anläggningen beräknas kunna tas i drift redan nästa sommar då de första substraten levereras. Övertagandet av anläggningen sker i december 2013.
– Eftersom det finns en hel del luckor i tillgången på fordonsgas här i regionen är detta ett stort steg för Karlskogas och hela regionens gröna utveckling, konstaterar Jörgen Lundblad på Karlskoga Biogas AB, ett av dotterbolagen inom Karlskoga Energi & Miljö AB.
För att kunna ställa om till mer hållbar bränsleförbrukning måste det finnas tillgång till biogas (som uppgraderas till fordonsgas) vilket också utgör en del av regeringens miljömål. Med den nya anläggningen kommer Karlskoga att kunna producera biogas som uppgraderas till fordonsgas för leverans och användning inom hela regionen.
– Genom att säkerställa en god tillgång ökar trovärdigheten i arbetet med att ställa om till biogas. Vi motiverar kommuner över hela landet till att investera i biogas, det är helt klart ett steg i rätt riktning om man vill skapa långsiktig hållbarhet, fortsätter Lundblad.

Slutet kretslopp ger fler värdefulla produkter
Förutom fordonsgas kommer Karlskoga Biogas att kunna leverera biogödsel till regionens lantbruk. På sikt kan ett slutet kretslopp byggas upp där lantbruken också blir vinnare. Biogödsel har högre näringsvärde än vanlig gödsel, på så vis tar man vara på precis allt och får ut mesta möjliga ur investeringen.
– Den totala investeringen för anläggningen ligger på 150 miljoner kronor. Det kommer att krävas stora volymer produktion, men vi kommer att få igen investeringen på flera olika sätt. Framförallt handlar det om att successivt ställa om till ett mer hållbart nyttjande av resurser och använda mer miljöanpassade bränslen där biogas ersätter de oljebaserade bränslena. Karlskoga blir med investeringen också en av Sveriges mest framåtsträvande kommuner när det gäller grön utveckling, säger Jörgen Lundblad.
Biogasanläggningen byggs i anslutning till Mosseruds avfallshanteringsanläggning för korta transporter av råvaran. Vid Mosserud produceras idag bland annat bränsle till Karlskoga Energi & Miljös kraftvärmeverk, framöver kommer anläggningen också vara en central aktör för Karlskogas biogasproduktion.