Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Karlskogas nya yrkeshögskoleutbildning – explosivämnestekniker

Karlskoga leder den svenska utvecklingen när det gäller framställning av explosivämnen. Det rör sig om kompetenser som hittills har förmedlats framförallt genom upplärning. Nu står man inför en ny utmaning, då ett stort antal nyckelpersoner inom branschen kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren. Karlskoga kommun har därför ansökt om statsbidrag för att utbilda framtidens explosivämnestekniker.

Karlskoga hoppas på att kunna bygga vidare på regionens traditionellt starka kompetens inom explosivämnen, en tradition som utvecklats allt sedan Alfred Nobel uppfann dynamiten på 1800-talet. Som ett led i den vidare utvecklingen vill man nu kunna erbjuda en yrkeshögskoleutbildning för explosivämnestekniker, dels för att förvalta arvet och för att behålla kompetens, och dels för att möta ett växande behov på marknaden.
– Det blir den första statliga utbildningen med inriktning på energetiska material, konstaterar Jan Strid, som ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildningen i Karlskoga.

Stegrande kompetensbehov
Baserat på en inventering som KCEM (Kompetenscentrum för Energetiska Material) utförde för några år sedan har man en klar bild över hur pass omfattande kompetensbehovet faktiskt är. Genom att se över detta behov och möta utmaningen redan nu hoppas Karlskoga kommun i nära samarbete med det omgivande näringslivet och KCEM på en vidare utveckling av industrin för explosiva ämnen, där nyckelkompetensen allra helst ska behållas lokalt.
– Vi räknar med att över 30 procent av de kollektivanställda respektive upp till 42 procent på tjänstemannasidan kommer att gå i pension inom 5 – 10 år, menar Erik Nilsson, KCEM. Naturligtvis kommer det finnas ett enormt behov av att ersätta all denna kompetens.
Erik berättar vidare att en annan faktor som har stor inverkan på varför man måste införa en yrkeshögskoleutbildning inom området är att tidigare genomfördes utbildningen av utbildningsavdelningar inom företagen. Dessa har rationaliserats bort. Därför är det nödvändigt med en utbildning inom ramarna för den ordinarie skolgången. Industrin väntar sig och rentav kräver att det nationella skolsystemet ska förse dem med kompetent arbetskraft framöver.
– För att säkerställa god anställningsbarhet har vi tagit fram utbildningen i nära samverkan med representanter från industrin, berättar Jan Strid. Utbildningen kommer att grundas mycket på nära samarbeten med industrin, där våra studenter kommer att verka ute på företagen. Då sker också en naturlig rekrytering, och studenterna får en ypperlig chans att växa ute på företagen. Vi ser också att utbildningen är så pass bred att studenterna kommer att stå inför många möjligheter vad gäller karriärsteg och utveckling.

Exempel på industriella aktörer som medverkat vid framtagningen av ansökan är: EURENCO Bofors, Saab Dynamics, Orica Mining Services, Nammo Vanäsverken, Saab Bofors Testcenter, Nammo LIAB, Norma Precision, Nammo Vingåkersverken, Dynasafe och BEPAB. Företagen respresenterar väl den svenska explosivämneskompetensen.