Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Karlstads universitet – ungt, framgångsrikt och nytänkande med starka band till näringslivet

Karlstads universitet utmärker sig med sin starka samverkansvision och sitt nytänkande. Utöver framgångar med vetenskapliga publikationer har man här också satsat på att utveckla forskningsprojekt i nära samverkan med samhället, till exempel genom den innovationsstödjande verksamheten Grants and Innovation Office (GIO). Universitetet bjuder också in omvärlden genom skräddarsydda uppdragsutbildningar och strategiska kompetensförhöjande insatser såsom Lärarlyftet II.
Karlstads universitet har samlat alla uppdragsutbildningar i en gemensam organisation med namnet Karlstads universitets uppdrags AB. Uppdragsutbildningen har omkring 400 arbetsgivare som kunder och levererar skräddarsydda utbildningar som passar varje enskild arbetsgivare.
– Vi har kunder över hela landet och samarbetar med företag och organisationer inom i princip alla branscher, berättar Martin Sundqvist, VD för Karlstads universitets uppdrags AB. Vi bygger våra utbildningar på framstående forskning inom de olika områdena, och har externa samarbeten som förhöjer kursinnehållet.

Gränsöverskridande samarbeten
Sundqvist ger exempel på ett samarbete som sträcker sig utanför det egna landets gränser.
– Vi har tillsammans med de största aktörerna inom skogs- och massaindustrin tagit fram en utbildning inom Tissue Technology. Utbildningen kännetecknas av ett starkt internationellt deltagande från bl.a. USA, Brasilien, Tyskland, Polen, Österrike och Kina. Vi har haft utbildningen under ca fem års tid och idag är omkring hälften av deltagarna från andra länder än Sverige.
Den största verksamheten inom uppdragsutbildningen just nu är dock Lärarlyftet II, som startar i mitten av våren 2012. Lärarlyftet är en nationell satsning för att höja kompetensnivån hos verksamma lärare. Det nya uppdraget från regeringen omfattar kompetensförhöjning så att alla lärare blir behöriga i alla skolformer, ämnen och kurser där de undervisar. Kurserna vid Karlstads universitet är utformade av Skolverket, bl.a. med en ökad tydlighet inom ämnet matematik.

Forskning ska vara nyttig
En utveckling som blir allt mer påtaglig inom alla forskningsområden är allt starkare band till omvärlden. Numera vill lärosätena gärna utveckla samarbeten med organisationer och företag för att sida vid sida driva skarpa projekt, fortfarande med vetenskaplig grund, men med en tydligare koppling till framtida tillämpningsområden. Forskningen måste med andra ord bevisligen vara nyttig. Och intresset från externa aktörer är stort.
För att kunna stötta innovatörer och forskare så att deras projekt når ut till samhället, och vara en ingång för näringsliv och organisationer, har Karlstads universitet etablerat Grants and Innovation Office (GIO). GIO:s huvudsakliga uppgifter kretsar alltså kring att realisera forskningsprojekt, patentera idéer, skydda varumärken och etablera kommersiella kontakter – kanske t.o.m. medverka i företagsetableringar baserade på framträdande forskningsresultat. En annan viktig del av verksamheten är forskningsrådgivning.
– När vi började arbeta med innovationsfrågor under 2008 – 2009 kom vi mycket snabbt fram till att de hänger ihop med de viktiga finansieringsfrågorna. Därför fokuserar vi på både innovationer och forskningsfinansiering med handplockade experter inom sina områden som arbetar här som rådgivare, upplyser verksamhetsledare Håkan Spjuth.
Inom GIO arbetar man med att förändra attityder kring forskning. Forskning ska vara nyttig, den ska tillföra något till samhället. Dessutom bryter Karlstads universitet ny mark genom flera innovationer inom området humaniora och samhällsvetenskap. Samhället har nämligen inte bara nytta av nya tekniska produkter utan även smarta modeller för att utveckla mjukare värden.