Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kemins roll för den hållbara samhällsutvecklingen synliggörs vid SLU

Institutionen för kemi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver utbildning och framstående forskning inom oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi, naturproduktskemi och biogeokemi. I många fall är forskningsresultat och nya framsteg inom dessa områden helt avgörande för vår hållbara samhällsutveckling.

Många forskningsprojekt vid Institutionen för kemi har miljöfrågor i fokus medan andra projekt är inriktade på studier av biologiska system med kemiska analysmetoder.

Kemiska processer i Regalskeppet Vasa
Professor Ingmar Persson forskar kring avancerade kemiska processer i mark och trä. Genom att studera regalskeppet Vasa har man bl.a. funnit att de järnföreningar som bildats när de järnbultar som höll ihop skeppets skrov korroderade, löstes upp och trängde in i träet har starkt bidragit till den funna nedbrytning av träet efter konserveringen.
För att förhindra ytterligare skada har man visat att man kan avlägsna dessa järnföreningar genom tillsats av en kemikalie som starkt binder till järn, bildar komplex och för ut i det vattenlösningen, så att det sedan kan omhändertas, och på så förbättra förutsättningarna för ett långsikt bevarande.
Komplexbildning av joner, fast i detta fall i olöslig form till mineralytor, har tillämpats för att rena dricksvatten från tungmetaller i Afrika. I dessa länder måste man använda inhemskt naturligt material, såsom leror och mineraler, eftersom man inte har råd eller tekno-logi att rena vatten på det sätt vi gör i västvärlden. I dessa system har järnjonerna en annan funktion, som del i mineralerna, där de kan binda upp de skadliga komponenterna. De skadliga tungmetallerna binds in till ler- och mineralytorna så att vattnet blir drickbart.
Kemi hör till en av våra grundkunskaper som tillämpas överallt i samhället. Vi är oftast inte medvetna om det, men allt vi kommer i kontakt med i naturen består av kemiska komponenter och processer, antingen organiska eller oorganiska. I båda exemplen ovan ligger kunskap om metalljoners uppträdande till grund för forskningsresultat som ger stor nytta för samhället.

Moderna strukturbestämningstekniker
Vid institutionen för kemi finns också en forskargrupp, ledd av professor Lennart Kenne, som arbetar med moderna strukturbestämningstekniker, bland annat, kärnmagnetisk resonans, NMR. Med moderna metoder kan man få exakta mätningsresultat för organiska material, som kommer exempelvis direkt från levande djur.
Våra kollegor på institutionen för livsmedelsvetenskap arbetar bl.a. med att ersätta fiskbaserat foder med växtbaserat foder. För att förhindra utfiskning har de tagit fram ett växtbaserat foder som kan ersätta laxens vanliga föda. Samtidigt ska fettsammansättningen i laxen vara korrekt för att den ska vara nyttig för oss. Där kommer moderna strukturbestämningsteknikerna in och hjälper till att på några minuter analysera halter av de nyttiga fettsyrorna.
En annan viktig inriktning är analys av naturprodukter som bildas i samverkan mellan träd och svampar. Man tror att genom att lära sig mer om hur svampröta angriper träd blir det möjligt att ta fram nya effektiva biologiska metoder för att skydda trädplanteringar.

Koll på partiklars hälsoeffekt
Vadim Kessler ansvarar själv för forskning inom nanoteknologi, och då framförallt med fokus på två inriktningar: analys av partikelföroreningar i luften och deras hälsoeffekter, samt nanoteknologi för lantbruket. Ur det ena perspektivet handlar det om att skapa bättre underlag för stadsplanering, mot en bakgrund av att rök och partiklar bevisligen är skadliga för vår hälsa. Trafikflöden och bostadsprojekt bör därför grundas på beslutsunderlag innefattande viktiga grundläggande partikelanalyser.
– Hälsoeffekterna beror på partiklarnas sammansättning. Vi utvecklar själva tekniken för att enkelt och snabbt samla och analysera partiklarna. Det sker idag med moderna bordselektronmikroskop, en uppfinning som är nästan lika enkel att hantera som en vanlig digitalkamera. Med bordselektronmikroskopet kan man fotografera partiklarna och samtidigt analysera av deras sammansättning, redogör Kessler.
Inom nanoteknologi för lantbruket vill man främja för en hållbar utveckling bl.a. genom att ta fram formuleringar för gödningsmedel som ska hjälpa till att minska övergödning. Man söker även vägar för att fästa skyddande mikroorganismer på växterna och för att undvika läckage av pesticider från planteringar. Det handlar enkelt uttryckt om att skapa skydd för biologiska material med hjälp av nanopartiklar.