Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Kommunalt fastighetsbolags djärvhet gynnar Linköping

Kommunalägda Sankt Kors Fastighets AB gör djärva investeringar i Linköping, bl.a. med byggnation av en andra etapp på Vreta Kluster samt nybyggnation av nytt kontorshus vid Gjuteriet intill resecentrum. Kärnan i verksamheten och Sankt Kors långsiktiga agerande bygger på att det alltid ska finnas lediga lokaler tillgängliga för nya företag vilket ofta innebär byggnation redan innan kontrakt finns – ett våghalsigt steg inom den traditionella fastighetsbranschen men även ett innovativt och nytänkande koncept som ska skapa tillväxt för Linköping.

VD Johan Kristiansson förklarar att det för Sankt Kors Fastighets AB främst inte handlar om att skapa egen ekonomisk vinning utan snarare om att skapa attraktionskraft och tillväxt för Linköping. För Vreta Kluster har t.ex. andra etappen redan påbörjats – detta trots att endast 80 procent av befintliga lokaler är uthyrt.
Linköping präglas av en stark utveckling, inte minst tack vare universitetets närvaro. Regionen kan också stolt visa upp en framträdande klusterverksamhet, här finns bl.a. en av Europas främsta science park-miljöer, cleantech-miljö, inkubatorverksamhet och dessutom nya Vreta Kluster som fokuserar på miljöoptimal utveckling med nya innovationer inom de gröna näringarna.
– Vi tror på de idéer som föds inom klustren, därför ser vi till att utveckla och bygga fastigheter som attraherar ännu mer företagande till Linköping. Samtidigt måste vi skapa lönsamhet som gör att vi kan återinvestera och bygga ännu mer, men den typ av lönsamhet som vi strävar efter är långsiktig och ska ses i ett bredare perspektiv än traditionellt, förklarar Johan Kristiansson.

Drivande i etableringen av Mjärdevi
Sankt Kors var en drivande part i etableringen av Mjärdevi Science Park genom att snabbt kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Huvuddelen av dessa fastigheter är i dagsläget sålda.
Ett stort steg i teknikparkens utveckling var uppförandet av Mjärdevi Center – ett tolvvåningshus med djärva arkitektoniska linjer. Härmed har man fått inte enbart ett nytt entreprenörscentrum, utan också ett tydligt centrum för hela Mjärdevi Science Park. Sankt Kors har återigen en nyckelroll i science park-miljöns utveckling.

Andra etappen av Gjuteriet gynnar cleantech-företag
En liknande utveckling präglar Cleantech Park, Östergötlands samlingspunkt för företag som utvecklar lösningar och tjänster inom grön teknik. Det kan exempelvis handla om teknik för vattenrening och tjänster som miljöanalyser. I anslutning till kontorsstråket Gjuteriet finns ett antal fastigheter som idag bebos av flera cleantech-företag.
– Vi är nu inne på den andra etappen för utveckling av Gjuteriet. Här uppför vi en ny kontorsbyggnad om 2500 kvm alldeles intill Linköpings resecentrum. Beräknad inflyttning är januari 2013. Vi har en del ledigt i området, vårt uppdrag är även att tillhandahålla lediga lokaler för företag som vill etablera sig här. Att låta intresserade företag vänta tills vi uppfört en ny fastighet är knappast hållbart – risken är att de då redan hunnit etablera sig någon annanstans. Just därför satsar vi på investeringar med nybyggnationer i strategiska områden där vi tror på tillväxt, understryker Kristiansson.

Framträdande utveckling inom Vreta Kluster
Byggnationen av den fastighet som idag nyttjas av företag inom Vreta Kluster ansågs i allmänhet vara en mycket djärv investering, eftersom det inte fanns några garantier för att ”gröna” företag skulle söka sig till Klustret.
Vreta Kluster har emellertid på mycket kort tid utvecklats till ett teknikcentrum för företag och organisationer inom området gröna näringar, idag präglas miljön av en stark utveckling som kräver nya resurser i form av tillgängliga lokaler för nyetableringar. Sankt Kors planerar för totalt fyra nya fastigheter för att ytterligare främja utvecklingen inom Vreta Kluster, byggnationen av det andra huset är nu på gång.
Både Mjärdevis och Vreta Klusters tillväxt är exempel som talar för att Sankt Kors djärvhet gynnar Linköping både på kort och lång sikt.