Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kronobergs främsta styrka inom Trästad 2012 är helhetsperspektivet med en samlad region

Växjö Kommunfastigheter AB (VKAB) är drivande i frågorna kring ökat träbyggande i Växjö. Samtidigt vill man främja forskning och utveckling inom träindustrin för att öka sysselsättning och tillväxt i regionen. Växjö hör till en av Sveriges mest snabbväxande kommuner och VKAB investerar omkring 600 – 700 miljoner kronor årligen för att möta de nya krav som den starka tillväxten medför.

Den moderna trästaden växer nu fram i Växjö med kraftig byggnation i det för ändamålet reserverade området Välle Broar.
– Välle Broar är vårt skyltfönster för träbyggande och kommer att fortsätta vara det under en lång tid framöver, säger Lars Sjökvist, vVD för VKAB. Området genererar också ett stort internationellt intresse och kommer med största sannolikhet bidra till att fler internationella konferenser hålls i Växjö, som exempel.
Lars anser att Kronobergs och Växjös främsta styrka inom Trästad 2012 är helhetsperspektivet där man ser sig som en region, inte enskilda kommuner.
– Här i Kronoberg finns en mycket omfattande träindustri som sysselsätter ett stort antal människor. Vi kommer att behöva betydligt mer arbetskraft framöver, det handlar om tusentals arbetstillfällen i samband med kommande års stora pensionsavgångar. Vi ser naturligtvis mycket positivt på tillväxten och som samlad region klarar vi framtidens utmaningar.

Centrum för energieffektivt byggande
VKAB är med i ett antal olika lokala och regionala projekt för att främja energieffektivt och klimatmässigt hållbart byggande. Ett exempel är GodaHus, en förening som bildats 2009 genom samarbete mellan akademi, offentliga aktörer och privata företag. Syftet med föreningen är att göra sydostregionen till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa.
GodaHus finansierar en professur och forskningsgrupp inom energieffektivt byggande på Linnéuniversitetet, där professor Leif Gustavsson leder arbetet. Forskargruppen fokuserar på träteknik och applikation i moderna industriella byggprocesser. Man testar olika metoder och olika virkestyper för att få fram den bästa tänkbara lösningen för framtidens hållbara byggande i trä.
– Samarbetet med Linnéuniversitetet är grundläggande för att vi ska kunna driva utvecklingen inom Trästad 2012 och kommande projekt vidare. Till vår hjälp har vi också den lokala centrumbildningen Centrum för byggande och boende med trä (CBBT) som bygger på ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, kommunen, sågverksindustrin och SP Trätek, berättar Lars Sjökvist vidare.
CBBT är med och främjar för ett ökat forsknings- och utvecklingsarbete och ser till så att kunskapen sprids där den mest behövs. Förutom kompetens kring nya träbyggsystem för industriellt byggande fokuserar CBBT bl.a. på projekt som behandlar framtagning av nya produkter för ökat värdeutbyte för sågverksindustrin.