Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

KTH ICT och Stockholms universitet på Campus Kista – unik kombination som vidgar perspektivet till samspel mellan teknik och människa

Skolan för informations- och kommunikationsteknik (KTH ICT) vid kungliga tekniska högskolan i Stockholm) sprudlar av innovationsglädje, och det startas årligen minst ett par företag. I Kista som är en typisk entreprenörstad med cirka 20 000 människor verksamma inom just informations- kommunikationsområdet finns all kompetens samlad på ett och samma ställe. KTH ICT finns på Campus Kista som är ett av världens stora IT- kluster. Verksamheten omfattar informations- och kommunikationsteknik i hela dess bredd. Inriktningen är nanoteknik, nya material, komponenter, elektriska och optiska kretsar- via systemens tekniska infrastrukturer till de tjänster systemen kan erbjuda. KTH ICT:s samarbete med Stockholms universitet på Campus Kista är långt framskridet. Tillsammans har man utvecklat samspelet mellan teknik och människa. Här finns flera av landets främsta utbildningar inom ICT- området. KTC ICT bedriver internationell framstående forskning som inom bland annat nanoelektronik, fotonik, elektronik- och datorsystem, programvaruteknik, kommunikationssystem och tjänster.

KTH ICT har inom Campus Kista en stark fakultet med 38 professorer och 27 universitetslektorer. Lärarna är väl förankrade i såväl den industriella som i den akademiska världen. Forskningen har fem gemensamma samverkansplattformar: materialutveckling, informations- och kommunikationsteknik, energiteknik, transportforskning och teknik för medicin och hälsa.

– Vi vill ge en en bild av skolan för ICT som en internationell smältdegel i information och kommunikationsteknologi med världsledande forskning och undervisning säger Mikael Östling, professor och skolchef inom KTH ICT. – Vi är omkring 400 personer varav 75 professorer och lektorer. Det är oerhört viktigt att förena forskning, utbildning och näringsliv.Vårt forskningsområde är brett och omfattar allt från teknisk fysik (nanoteknik) till den mänskliga faktorn. Det handlar i det yttersta om möjliggöra teknik för samhället. Det vi skapar och arbetar med ska tillföra nytta förklarar Östling.

Campus Kista
Campus kista har cirka 5000 helårsstudenter från KTH och från Stockholms universitet. Här samlas lärare och studenter från hela världen. Skolans miljö är mångfacetterad med 80 nationer. Inom forskning och utbildning är internationell konkurrens-kraft en självklarhet. Kista har världsledande företag inom IT- sektorn. Ericsson, IBM, Sun, Tele2, Tieto Enator och Nokia är några exempel. Företagen som ligger nästan vägg i vägg med skolan ger stora möjligheter till samverkan mellan näringsliv och akademi. Det är även viktigt för utbildning och forskning .KTH ITC har ett brett utbildningsprogram och erbjuder utbildningar som: 2 civilingenjörsprogram, 2 högskoleprogram, 2 teknologie kandidatprogram, 6 masterprogram på engelska, 1 Erasmus Mundusprogram som koordinator, 2 Eramus Mundusprogram som partner.

Stark forskning
Skolans verksamhet bedrivs inom ramen för 11 forskningscenter och fem forskningscentra. Materialfysik, fotonik & Optik, integrerade komponenter och kretsar, elektroniksystem,kommunikation: tjänster och infrastruktur. Av tradition är KTC ITC stark på forskningssidan och flera världens innovationer inom informations- och kommunikationsteknologin kommer därifrån. Forskningen är till stor del beroende av externa medel och mer behövs för att forskningen skall kunna fortsätta att utvecklas. I dag arbetar skolan med ett Europeiskt projekt EiT ( European Institut Innovation & Technology).Fokus ligger på ICT och mobil kommunikation. Inriktningen är energi och långsiktiga lösningar för trådlös kommunikation. Framtidens kommunikationssystem, tex hybridbilar , kommer att vara trådlös. Det har tillkommit många nya produkter. Forskningsprojektet satar på att utveckla servicebiten, och innovationssystemet. En stor satsning läggs vidare på att bibehålla och utveckla skolans internationella prägel. KTC ITC kommer att införa kursavgifter i grundutbildningar för länder som inte tillhör EEV. Avslutningsvis kan nämnas att skolan arbetar med att få bort den tråkiga stämpel som teknik har.