Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Kungsbacka All och Spolservice- det kompletta företaget med all utrustning under ett och samma tak

Kungsbacka All och Spolservice är ett komplett olje- och kemsaneringsföretag med egna kombibilar ADR (spol och sugbilar) samt all saneringsutrustning (båtar, saneringsbilar, mobilt reningsverk, saneringscontainer inkl utrustning mm). Tack vare ett väl genomtänkt helhetskoncept garanteras kunderna full service och support. Uppdraget utförs alltid efter kundernas behov och önskemål. Kungsbacka All och Spolservice är mycket miljömedvetna och arbetar enbart med godkända fordon, effektiva och godkända deponier för tömning av avfall. Allt arbete utförs av mycket kompetenta och engagerade medarbetare.

Företaget har sitt fäste i Kungsbacka, men är aktiva i hela västra Sverige. Kungsbacka All och Spolservice löser stora som små problem, både ute och inne. Tjänsterna som utförs är hetvattenspolning, högtrycksspolning, sugning av vätskor samt slam, rengöring av vattenbrunnar och ADR-Sanering (farligt avfall). Ansvarig för verksamheten är Jens Nilsson.

– Det unika med vårt företag är att vi har all utrustning samlat under samma tak. Vi har allting som behövs och kan därför ge våra kunder snabb service.

Det finns alltid ett stort lager av länsor och absorberingsmedel både i saneringsbilar och saneringscontainer. Företaget samarbetar med olika miljökonsulter, för en opartisk kontroll vid provtagning och dokumentation. Kungsbacka All och Spolservice finns som en resurs till SOS- alarm vid sanitära olyckstillbud och har jour dygnet runt. Företaget har arbetat med stora vattensaneringar för många olika kommuner och företag i västra Sverige.

Mobilt reningsverk
– Företagets stolthet är reningsverket fortsätter Jens Nilsson.
Med detta mobila reningsverk kan Kungsbacka All och Spolservice erbjuda en unik tjänst för rening av stora mängder av varierande petroliumprodukter i vatten. En renhet upptill 99,9% innebär mindre än 5 ppm. Det här innebär att utgående vatten som är renat kan återgå till dagvatten på plats. Onödiga resurskrävande transporter samt deponering utav olja med stora mängder vatten kringgås. Kostnadsbesparingen ligger i att inget vatten behöver gå till deponering utan enbart avfallet. Reningsverket uppfyller enligt SIS (svensk standard) normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858- 2. Den uppfyller även kraven för DIN1999/DIN= German Institut for Standardization vilket också motsvarar CEN 858 (Comité de Normalisation).

PPM mätning
Kontinuerlig ppm mätning och loggning på ingående samt utgående vätska ger en god dokumentation. Arbetet blir extremt effektivt eftersom man hela tiden kan vidta rätt åtgärder för att minimera utsläpp av miljöfarligt avfall.

Beställare och samarbetspartners
Flera fastighetsbolag inom Kungsbacka och dess kranskommuner återfinns bland kunderna Företaget har även uppdrag för väghållnings- och byggentreprenörer. När ett uppdrag kräver annan expertis löser bolaget det också. Genom ett nätverk av företagare finns möjligheter att kunna förmedla helhetslösningar.

Miljö, kvalitets och arbetsmiljöpolicy
Kungsbacka All och Spolservice erbjuder spol, slamsugnings och saneringstjänster med hög service och personligt engagemang. Kunden är alltid i centrum och omsorg om miljö och arbetsmiljö är prioriterat. Personalen är otroligt viktig för företaget. Med tanke på detta pågår kontinuerligt kompetenshöjning och andra aktiviteter. Målet är att skapa delaktighet och samhörighet bland personalen. Företaget samarbetar med skolor och erbjuder praktikplatser.
Kungsbacka All och Spolservice har 50 års erfarenhet av miljöteknik och nya som gamla kunder är välkomna att ta del av den.