Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kunskap inom strömningsmekanik – en förutsättning för nästan all annan forskning

Linné FLOW Centre vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) ska vara en framstående miljö för forskning inom strömningsmekanik. Centret är indelat i sex stora forskningsmiljöer med fokus på allt från turbulens och strömningskontroll till grundforskning inom strömningsmekanikens allra största system (atmosfär och hav), ner till mycket små system som karaktäriseras av mikroströmningar. Kopplat till centret finns även forskarutbildning med ett antal doktorander i FLOW Graduate School.

Linné FLOW Centre samlar verksamhet vid KTH Mekanik samt avdelningarna för strömningsakustik och numerisk analys. Undervisningen är starkt sammanflätad med forskningen, alla lärare forskar och de flesta forskare bedriver också undervisning.

Från turbulens till komplexa system
Linné FLOW Centres uppgift är framförallt att stärka specifika forskningsgrenar inom det breda kunskapsområdet strömningsmekanik. Strömningsmekanik omfattar vätskor och gaser som rör sig, och karaktäriseras av att de flyter eller trycks undan under påfrestning eller tryck, istället för att som gummi fjädra tillbaka.
För att skapa synergi i centret har sex starka forskningsområden utvecklats: Stability & transition, Flow control & optimisation, High Reynolds-number turbulence & geophysical flows, Micro- & complex fluids, Low Mach-number aerocoustics samt e-Science in fluid mechanics.
Forskningen täcker med andra ord viktiga kunskapsområden som turbulens, där strömningen är kaotisk (motsatsen till laminär) och studier av hur system kan gå från att vara laminära till turbulenta.
Strömningskontroll och optimering handlar om att kunna manipulera strömningen för att uppfylla en viss funktion – genom att behålla strömningen på flygplansvingar laminär så länge som möjligt minskar motståndet vilket genererar en mindre bränsleförbrukning.
– Vi studerar allt från mycket stora system som atmosfären och haven, där vi undersöker grundläggande fenomen som styr hur värme transporteras genom luft och vatten, till de allra minsta systemen med mikroströmningar, berättar Universitetslektor Fredrik Lundell.
Området aeroakustik är ofta kopplat till industriella processer och funktioner som vindkraftverk och tunga fordon. Det sista forskningsområdet, e-Science, är kopplat till övriga fem. Med tillgång till toppmoderna beräkningsresurser och ett välutrustat laboratorium utförs undersökningar av komplexa fenomen.

Strömningsmekanik finns överallt
Forskningsmiljön vid Linné FLOW Centre är karaktäristiskt internationell. Centret har välutvecklade samarbeten med liknande konstellationer vid universitet i resten av Europa, USA och Japan.
Tillsammans har olika forskargrupper skapat nya samarbeten grundat på ej tidigare identifierade förutsättningar – ett exempel är ett relativt nytt samarbete där forskare vid Linné FLOW Centre är intresserade av förbättringar inom pappersmassaindustrin och forskare i Cambridge är intresserade av jetmotorer. Trots de skilda områdena arbetar man med samma grundfrågeställningar, och därav har ett gynnsamt samarbete vuxit fram.
– Strömningsmekanik är med på ett eller annat sätt i alla projekt där man studerar flöden av vätskor eller gaser. Det kan röra sig om allt från att konstruera det optimala vindkraftverket till odling av alger för produktion av biologiskt flygbränsle. Strömningsmekanik omfattar grundläggande forskning och kunskaper som möjliggör utveckling inom i princip alla områden – därför är vår forskning så viktig, understryker Lundell.
Kopplat till centret finns en forskarskola, FLOW Graduate School, där man antar upp till tio nya doktorander årligen.
– Vi har för avsikt att växa genom att ta vara på de värden vi arbetat upp, samt genom att motivera unga forskare och stötta nya innovationer. Vår främsta uppgift är att se till att det finns kompetens inom vårt område som kommer samhället till gagn, då måste vi vara lyhörda och kunna anpassa oss för att även fortsättningsvis vara en attraktiv miljö för unga forskare att söka sig till, säger Fredrik Lundell avslutningsvis.