Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Landshövding Kristina Alsér: ”Det hållbara byggandet är på riktigt”

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit på sig en ledande roll i utvecklingen av hållbart träbyggande inom projektet Trästad 2012. Landshövding Kristina Alsér har tillsammans med sina kollegor i Västerbotten, Dalarna, och Västra Götalandsregionen, landshövdingarna Chris Heister och Maria Norrfalk samt regionråd Birgitta Losman, varit med och stöttat projektet ända från start. Kronoberg har länge präglats av en stark strävan efter att integrera gröna lösningar, inte minst när det gäller hållbart byggande. Inom Trästad 2012 har regionen fått möjlighet att utveckla sina lyckosamma koncept ytterligare – till stor nytta för både samhälle och miljö.

Mellan 2005 – 2008 skapades en bra grund för en ökad industriell träbyggnation genom den Nationella träbyggnadsstrategin. Trästad 2012 är en naturlig fortsättning och utveckling av strategin, och involverar idag ett 20-tal städer där 16 är fullvärdiga medlemmar i projektet.
I Kronoberg finns ett flertal exempel som är resultat av ett framgångsrikt industriellt träbyggande, merparten har dessutom fått både nationell och internationell uppmärksamhet som framtidens hållbara byggnadslösningar för den hållbara staden.
– Varje region har ett deluppdrag med målet att driva nationella processer framåt. I vår region handlar det uppdraget om det hållbara byggandet i den hållbara staden. Projektet omfattar med andra ord inte enbart själva byggandet, utan också hur staden kan planeras på ett hållbart sätt, understryker Kristina Alsér.

Framgång med Triple Helix-allians
Det moderna träbyggandet förenar myndigheter, näringsliv och akademi i en s.k. Triple Helix-allians där allt från planering och konstruktion till nya tekniska lösningar och tillämpning av dessa sker i nära samspel mellan samtliga inblandade.
– Som exempel på vår samverkan kan nämnas att vi initierat ytterligare ett projekt där vi tillsammans med representanter från skogsindustrin och akademin ska utreda hur man kan bygga bra bostäder för småhushåll till ett rimligt pris. Det råder generellt sett brist på bostäder för småhushåll som är anpassade till just det mindre hushållets ekonomi. Genom att bygga i moduler räknar vi med att kunna bygga både attraktivt och till låg kostnad, berättar Kristina Alsér vidare.

Vill uppmuntra fler gemensamma satsningar
Nästa år är det final för Trästad 2012, bl.a. med en nationell träbyggnadsmässa i Växjö. Finalen kommer att sträcka sig över ett antal höstmånader och innehålla både forskningskonferenser och aktiviteter som är mer riktade till allmänheten. Huvuddelen av aktiviteterna för Kronobergs räkning kommer av naturliga skäl att hållas i Växjö, som förutom att ha utsetts till Europas grönaste stad också kommit långt med träbyggnationen med ett antal fina exempel att visa upp.
– Genom Trästad 2012 har vi sett att vi kommer mycket längre med gemensamma satsningar än vad som skulle vara möjligt om var och en hade arbetat enskilt. Vi vill uppmuntra gemensamma satsningar och om det finns idéer att bygga vidare på samt intresserade kommuner efter Trästad 2012 ska vi självklart stötta detta.
Genom sitt engagemang i Trästad 2012 har Kronoberg varit med och visat att en allians mellan offentliga verksamheter, näringslivet och akademin behövs för att genomföra märkbara förändringar.
– Det hållbara byggandet är inte bara planer och program, det är på riktigt, avslutar Kristina Alsér med.