Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lantmäteriet, en av Sveriges modernaste och äldsta myndigheter

Med ett 80- tal kontor fördelade över hela Sverige ansvarar Lantmäteriet för fastighetsindelningen, ett tryggt fastighetsägande samt utvecklingen av geografisk information.

Lantmäteriets verksamhet startade 1628 då kartografen Anders Bure fick uppdraget att göra en systematisk uppmätning och kartering av landet. Detta blev våra allra första kartor. Kartorna som visade utvecklingen i landskapet och samhället under de senaste århundraden är upprättade i olika skalor och för olika ändamål, avseende allt från olika jordreformer till allmän kartläggning. Från starten 1628 fram till i dag har Lantmäteriet utvecklats till en högteknologisk organisation, och 2011 blev man nominerad till en av Sveriges modernaste myndigheter. Ändå är viktiga delar av verksamheten densamma i dag som 1628, nämligen att vara den myndighet som innehar kompetensen när det gäller geografisk information om riket. Som den moderna myndighet man är har man utvecklat tillgängligheten väsentligt, bland annat genom sina e-tjänster. Via Lantmäteriets webbplats kan såväl myndigheter som företag och allmänhet t ex söka information om kartor och ortsnamn eller göra ansökan i fastighetsärenden. Lantmäteriet har i dag c:a 1.700 anställda fördelat på 80 kontor över hela landet. Verksamheten är indelad i de tre divisionerna Fastighetsbildning, som ansvarar för fastighetsindelning, Inskrivning, som beslutar om lagfarter, inteckningar och övriga inskrivningsärenden, samt Informationsförsörjning, som bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.

Lantmätare, ett framtidsjobb
-På lantmäteriets kontor i Göteborg är vi i dag c:a 40 personer, säger Överlantmätare i V:a Götalands och Värmlands, Län Lena Leed. Här sysslar vi bland annat med fastighetsavstyckning, regleringar, bestämningar, bildande av gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter där det kan handla om kraftbolags ledningsdragning på annans fastighet, för att nu ge några exempel. En nyare arbetsuppgift är bildandet av ägarlägenheter. 2009 infördes lagregler om en ny boendeform – ägarlägenheter, vilket innebär att det är möjligt att äga sin lägenhet i ett flerbostadshus med full äganderätt precis som i ett radhus. Här handlar det om fastighetsbildning på bl.a. höjden vilket innebär annorlunda förutsättningar. T ex kan det finnas butiker och restauranger i bottenvåningen och ägarlägenheter i de fyra övre våningarna.
Antalet förrättningar har ökat, kraven höjs och karaktären på uppdragen förändras med tiden. Detta ser jag som ett spännande och stimulerande led i utvecklingen av Lantmäteriet, säger Lena Leed. En ökad efterfrågan på våra tjänster samt en relativt hög pensionsavgång innebär ett ökat behov av nya medarbetare. Lantmäteriet bedriver en mångfacetterad verksamhet, och som anställd här kan man få arbeta både i tätort och på landsbygd, med historia och framtid, det lilla fritidshuset eller det stora infrastrukturprojektet, i Sverige eller utomlands. Lantmäteriet anställer idag 70-90 nya medarbetare per år och kommer att göra så många år framöver. De allra flesta som anställs kommer direkt från högskola/universitet efter att ha läst en treårig eller femårig linje med lantmäteriinriktning. Vill du ha jobb efter din utbildning och är intresserad av ett jobb som innebär utvecklingsmöjligheter inom en stor organisation, varierade arbetsuppgifter och mycket frihet under ansvar så ska du välja att utbilda dig inom lantmäteriområdet, säger Lena Leed.

Internationell verksamhet
– För att kreditmarknaden ska fungera i ett land så behöver man ha ett tryggt ägande av fastigheter. Kreditinstituten vågar då låna ut pengar med fastigheter som säkerhet. Lantmäteriet är internationellt sett mycket duktiga på detta och får ofta uppdrag att, i samverkan med t ex svenska biståndsorganet SIDA, bidra med sina kunskaper internationellt, säger länslantmätare Liselott Bengtsson.