Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Laxens hopp – SLU verkar för en förbättring av fiskens lekområden och naturliga habitat

De vilda lax- och öringstammarna och våra älvar utgör viktiga framtida svenska naturresurser för kommande generationer. Sveriges miljömål med inriktning mot levande sjöar och vattendrag fokuserar bl.a. på långsiktigt hållbara stammar av vild lax och havsöring i rinnande vatten. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill bidra till en utveckling där man tar tillvara på naturens resurser på ett hållbart sätt. Inom samverkansprogrammet Från Kust till Fjäll hanterar SLU och Institutionen för vilt, fisk och miljö vandringsfiskbeståndet i Ume/Vindelälvens avrinningsområde i syfte att främja ett framtida hälsosamt bestånd.

SLU, Vattenfall och Älvdalens fiskerättsägare har under de senaste tio åren samverkat för att åstadkomma en förbättring av miljön för laxen i avrinningsområdet för Ume/Vindelälven. Via EU-medel och stöd från Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket, kommuner och Länsstyrelsen i Västerbotten restaureras nu habitaten efter storskaliga flottledsrensingar så att de i framtiden ska kunna utgöra viktiga habitat för lek hos vuxna individer (främst lax och öring) samt uppväxtområden för avkomman.

Problemet: förlust av lekfisk och naturlig avkomma
Då älvens vandringsfiskbestånd idag har stora problem att nå sina lekplatser i Vindelälven, framförallt på grund av att de måste passera flödesreglerade områden i Umeälvens nedre del, har krav på åtgärder rests för att underlätta denna vandring.
Under 2000-talet har studier visat att endast ca 30 procent av laxen passerar den gamla älvfåran och laxtrappan i Norrfors. På samma sätt har de utvandringsfärdiga lax- och havsöringungarna svårt att fullfölja sin livscykel i havet då många dör efter passage av kustnära kraftverksturbiner. Denna förlust av lekfisk och naturligt producerade fiskungar sätter ytterligare press på denna unika laxstam, ett hot som man på SLU vill möta med miljöförbättrande lösningar för fisken. Detta är ett generellt problem i svenska laxförande utbyggda vattendrag.

En del av lösningen: toppmodern fisktrappa
Det första steget som måste tas för att motverka de problem som försvårar möjligheterna att behålla vandringsfisk som självföryngrande naturresurs i Vindelälven är att låta åtgärda vandringsvägen i Umeälvens nedre del. En central del i detta är att kraftindustrin nu med relativt stora ekonomiska investeringar i ett projekt byggt en supermodern fisktrappa för att ge lax och öring möjlighet att ta sig upp i älven men också att ta sig tillbaka till havet utan att passera turbinerna.
– Fisktrappan som nu står klar kommer på sikt att bli ett riktigt europeiskt show-case för att öka möjligheterna att bevara långvandrande fiskarter, tror Hans Lundqvist, professor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

Möter utmaningen genom samverkan
I nuläget arbetar SLU, Vattenfall och Vindelälvens Fiskeråd med stöd från Länsstyrelsen, alla älvdalskommuner samt Havs- och vattenmyndigheten med breda ansatser mot laxen, fiskerinäringen, miljön och samhället för att hantera den rad av problem som säkrandet av vilda laxbestånd innebär.
– Med gemensamma ansträngningar kan mycket lösas för den problematik som vi ser i fiskvandringen i nästan alla norrlandsälvar som faktiskt utgör kärnan för all vild laxproduktion i hela Östersjösystemet, konstaterar Hans Lundqvist.
Ett långsiktigt och självklart mål är att öka, säkerställa och utveckla andelen lax- och havsöring som ska klara vandringen förbi kraftverket. Detta ger goda framtida förutsättningar för att Vindelälvslaxens situation ska förbättras, till gagn för sportfisket och yrkesfisket, rörliga friluftslivet och näringar längs älvdalen.

Laxen som viktig resurs för andra näringar
Rapporter från 1539 visar historiskt betydande laxfångster i olika delar av Umeälven. Data från 1980-talet visade en total uppvandring på några hundra individer, vilket starkt påvisar den stora utmaning som laxbeståndet står inför. Ett minskat uttag i havsfisket efter lax som nu planeras i Sverige gör att fler lekvandrare kan återvända till älvarna för lek. Denna positiva spiral förväntas gynna den vilda laxens överlevnad för framtida generationers och älvarnas bästa. Under 2011 vandrade ca 6 000 laxar upp i Vindelälven.
– I ett framtida scenario kommer den vilda laxen bli en viktig resurs för många näringar i Sverige. Svenska vattendrag i hav och kust kommer att stimulera yrkesfisket och fiskresursen i älvarna kommer att intressera och attrahera turister och sportfiskare, både från Sverige och utlandet.
Ett uppsving i turistnäringen innebär i sin tur vinster för samhället eftersom besökare kommer att investera i bygden genom exempelvis fiskecamper och attraktiva utvecklade turistcentra för lax som kan skådas men inte fiskas (som Norrfors nya fisktrappa). Även hotell- och resturangbranschen kan då identifiera en stark utvecklingspotential.
– Laxen som nyckelart ger en strävan att främja den biologiska mångfalden i älvarna då pengar satsas i direkt syfte att restaurera och återställa påverkade laxälvar, vilket i förlängningen också gynnar andra arter, sammanfattar Hans Lundqvist avslutningsvis.