Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

LBC Logistik arbetar för att lösa transportbranschens långsiktiga utmaningar

För snart tio år sedan bildades LBC Logistik AB efter en sammanslagning av LBC Karlskoga och LBC Kristinehamn. Den slimmade organisationen ser efter den lokala åkerinäringens intressen genom att ta vara på befintliga resurser och erbjuda effektiva tjänster till en minimal provision. Företaget kännetecknas framförallt av en stark VI-anda och ett särpräglat nytänkande där ägarna, dvs. åkerierna, är engagerade och intresserade av att bidra med kunskap.

– Idag är vi en mycket effektiv och platt organisation som lever på att samarbeta, säger VD Henrik Gillisson inledningsvis. Vår ambition är inte att vara ett vinstdrivande företag i första hand, utan att serva åkerierna så att de kan utveckla sina verksamheter. När det går bra för våra ägare går det ju också bra för oss.
För att kunna erbjuda bästa tänkbara service och hålla kostnaderna nere har LBC Logistik gjort en del omorganisationer. Dessa bottnar mycket i den historiska utvecklingen av transportbranschen som visar att det i allmänhet handlar om samma utmaningar idag som för säg 60 – 70 år sedan. Den största skillnaden är att det är mer fokus på miljöfrågorna idag, men samtidigt har åkerinäringen i alla tider strävat efter ökad kostnadseffektivitet och därmed också försökt sänka bränsleförbrukning bland annat.

Bakgrunden till dagens arbete
I början av 1940-talet började aktörer inom den svenska transportbranschen organisera sig för att möta framtiden. Man ville från näringens sida framförallt skapa bättre lönsamhet med en effektivare organisation. Det intressanta är att de utmaningar man stod inför för drygt 70 år sedan fortfarande utgör de största utmaningarna för dagens åkerinäring. Idag, liksom då, strävar branschen efter att lösa problematiken med övertaliga administrationsenheter och en alltför hög provision för centralorganisationerna.

Ökat engagemang hos åkarna
LBC Logistik stöttar åkarna med kvalitetstjänster mot en så låg provision som möjligt. På så vis behåller man också åkarnas engagemang genom att visa på att man tar vara på deras intressen.
– Tack vare ökad kostnadskontroll har vi lyckats sänka provisionen för våra ägare och det är något vi fortsätter att arbeta med. Det kan vara en morot för andra åkerier som fortfarande kör i egen regi att ansluta sig till oss. En annan sak som vi värnar om är att ta hand om befintliga resurser, dvs. se efter vår personal. Vi uppmärksammar medarbetarna och låter dem synas på ett bra och kompetent sätt, framhåller Henrik Gillisson.
LBC Logistik har länge strävat efter att slimma organisationen – idag nyanställer man.
– Vi har befäst vårt framgångsrika koncept, och nu behöver vi förstärka med fler säljare som är ute och marknadsför oss till gagn för våra ägare. Vi fokuserar fullt ut på att våra åkerier ska få det ännu bättre – utan dem har vi ingen framtid! Vi arbetar därför initialt med att skapa ekonomiska fördelar för åkerierna här i regionen.

Bättre resurshållning för fortsatt framgång
Henrik Gillisson har tidigare verkat inom den svenska träindustrin, och valde att sadla om för att skapa en attraktiv framtid för den lokala åkerinäringen i Karlskoga – Kristinehamn. Han avslutar här med en kortfattad framtidsvision:
– Träindustrins och åkerinäringens gemensamma nämnare är strävan efter mer effektiva transporter. Så i det avseendet är mitt uppdrag på LBC Logistik en förlängning av tidigare engagemang. Jag tror att det framförallt handlar om att hitta en sund balans och skapa bättre kontroll över resurser och kostnader. Det har vi gjort inom LBC Logistik, och därför står vi nu mycket väl rustade för framtiden.