Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Linköpings universitet drivmotor för utomhuspedagogik i Sverige

Utomhuspedagogik är en värdefull exportvara som går att utveckla om man vågar använda landskapet som verktyg i lärprocesser. Större företag och organisationer i Sverige intresserar sig för vad grundprinciperna för utomhuspedagogik kan tillföra den egna organisationen, exempelvis i form av bättre prestation med ökad motivation och friskare personal som får tillgodogöra sig nyttig kunskap utanför den ordinarie arbetsplatsen. Vid Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU), Linköpings universitet, driver forskare och enhetschef Anders Szczepanski stora delar av utvecklingen av de verktyg som används för implementering av utomhuspedagogik i större skala – från grundskolan och gymnasiet till näringsliv och offentlig verksamhet.

Utomhuspedagogik är inte obligatorisk i svensk lärarutbildning, trots att det finns mätbara resultat som visar att ett ökat inslag av lektioner utanför klassrummet främjar skolresultat, elevers hälsa, koncentration och motivation samt motverkar mobbning. Barn som är ute och rör sig i landskapet regelbundet får positiva fördelar om man jämför med barn som inte är ute lika mycket, menar Anders Szczepanski som ägnat decennier åt utveckling av detta utbildnings- och forskningsområde samt att sprida kunskap om utomhuspedagogik. Förutom de påtagliga fördelarna som bättre hälsa och koncentrationsförmåga kan barn som är utomhus mer även utveckla en rikare kreativitet och fantasi, större språkfärdigheter och observationsförmåga, bland annat.

Borde vara en självklarhet
Med tanke på alla fördelar så borde det vara en självklarhet att integrera mer lärande i det fria i all svensk skolundervisning, från grundskolan till gymnasiet och vidare i universitetens lärarutbildningar. Intresset för utomhuspedagogik, eller outdoor education/learning, är betydligt större utomlands och NCU har lyckats knyta långsiktiga samarbeten med högskolor i Norden, Europa, Asien och Nordamerika. Utbildningsministeriet i Singapore har en specifik avdelning för outdoor learning som Linköpings universitet också knutit värdefulla band med.
– Internationella studier visar att ett varierat lärande, där eleverna får vistas och växelverka i sitt lärande med skolans inomhus- och utomhusmiljö, höjer studieresultat både i matematik och språkämnen. Gröna variationsrika utomhusmiljöer har också en positiv effekt på barn med ADHD symtom. Det är däremot en utmaning att implementera utomhuspedagogik i våra traditionella svenska skolsystem, trots att man kan påvisa den uppenbarliga nyttan av en grön variationsrik Losec- och friskfaktor för hjärna, hjärta och hälsa, poängterar Anders Szczepanski.

Verktyg för att höja studieresultat
Hjärnforskning visar också att ett bredare sinnesengagemang uppmuntrar till ökat lärande. Kreativa lärmiljöer, där elever får vistas utomhus och verklighetsförankra sitt lärande bidrar starkt till att förbättra studieresultaten. Barn och ungdomar behöver också röra på sig, och enbart skolidrotten är inte tillräcklig. Om rörelse uppmuntras även under andra lektionstimmar så minskar troligtvis risken för sjukdomar som barndiabetes, benskörhet och fetma på sikt. Vi tar alla med oss stenåldersmänniskans rörelsebehov in i en stillasittande framtid men utomhuspedagogiken kan här vara som ett profylax.
– Vi står inför en verklighet där allt fler ungdomar går ut skolan utan fullständiga betyg, och vi måste ställa oss frågan om vad vi kan göra för att ändra på det. Det behövs nya pedagogiska verktyg för att höja resultaten, vi behöver också mer didaktisk forskning inom området utomhuspedagogik. Här på Linköpings universitet har vi valt att försöka utveckla outdoor learning inom lärarprogrammet, men den största utmaningen ligger i att sprida kunskapen till hela skolväsendet och andra sektorer i samhället som företag, industri, fritids-rekreation och turismsektor menar Szczepanski.

Pedagogiskt entreprenörskap
Principerna för utomhuspedagogik stärker inte enbart skolan, utan även företag och organisationer har mycket att hämta i en ökad kunskap om outdoor learning. Den sociala förmågan höjs med ökade inslag av utomhuspedagogik, man kan också skapa bättre gruppdynamik och öka samarbetsförmågan bland medarbetare med större inslag av naturliga och öppna miljöer.
– Det finns stora möjligheter att utveckla ett pedagogiskt entreprenörskap i Sverige, eftersom vi har tillgång till en fantastisk natur där mycket fortfarande är outforskat i människans relation till landskapet utomhus. Vi har bästa tänkbara förutsättningar för att kunna utveckla vår landskapsbaserade turism ytterligare, men det krävs kunskap för att kunna presentera, kommunicera, paketera och designa naturen och kulturen till attraktiva produkter. Här kan vi på NCU och Linköpings universitet hjälpa till.

Framtida exportvara
Vid Linköpings universitet finns idag landets enda masterutbildning och forskarutbildning i utomhuspedagogik. Anders Szczepanski har varit med sedan starten av programmet 1993, och sedan dess har ca 600 lärare genomgått masterutbildningen och över 4500 lärare har gått kurser i utomhuspedagogik.
Intresset sprids, men det finns fortfarande mycket kvar att göra, inte minst på ledningsnivå. Samtidigt utgör utomhuspedagogiken en viktig resurs som exportvara, där svenska företag kan dra nytta av landskapet som verktyg för ökad prestation, förbättrad relationsbyggnad, i medarbetarsamtal och mötesmetodik.

För mer information, kontakta gärna Anders Szczepanski på anders.szczepanski@liu.se direkt, eller besök hemsidan: www.liu.se/ikk/ncu