Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Linköpings universitet satsar på forskning inom hälsa och aktivitet

Forskning kring omvårdnad och arbetsterapi prioriteras vid Linköpings universitet. Tre nya professorer samt ett flertal doktorander har rekryterats för att driva utvecklingen framåt med ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt arbetssätt. Ämnesområdena omvårdnad och arbetsterapi hör till avdelningen för Hälsa, Aktivitet och Vård (HAV) som går under Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Omvårdnad och arbetsterapi handlar rent övergripande om studier av människors hälsa och aktivitet, vårdmetoder och nya rön för hur man kan behandla diverse åkommor som påverkar människors deltagande i samhället och olika aktiviteter.
Arbetsterapi behandlar framförallt hur människor med begränsningar pga. sjukdom, skada eller handikapp kan hantera sin vardag, arbete och fritid samt hur man kan främja för ökad aktivitet och delaktighet.
Inom ramarna för omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på sjukdom och ohälsa samt effekter av vård och behandling. Vidare studeras även individens resurser för att bibehålla eller återhämta hälsan vid förändring.

Äldreforskning för ökat deltagande
Linköpings universitet satsar på forskning kring äldre och åldrandet ur flera perspektiv.
– Flera av våra forskare kommer att vara involverade när ett nytt projekt inom äldrevård startas vid Vrinnevisjukhuset här i Norrköping, berättar Åsa Larsson, avdelningschef för HAV. Inom projektet ska man studera effekten av team-baserad vård av multisjuka äldre och göra jämförelser med traditionella vårdmetoder.
Linköpings universitet och HAV är också med i ett europeiskt nätverk av forskare och intressenter där man undersöker möjligheter för människor över 60 år med god hälsa att utveckla en aktiv livsstil och delta i samhällets olika funktioner.
Nätverket, ”European network on forward policies and actions for seniors in Europe”, omfattar partners från Sverige, Tyskland, Frankrike och Italien. I Sverige representerar Skövde och Norrköpings kommuner den övergripande satsningen på forskning och utveckling inom ramarna för nätverkets verksamhet.

Gränsöverskridande samverkan
Inom ISV, som tillhör Campus Norrköping, finns också Nationella institutet för studier om äldre och åldrande (NISAL) som har ett nationellt uppdrag när det gäller studier av äldre och åldrande. NISAL och HAV samverkar dels i gemensamma forskningsprojekt, dels genom handledning av doktorander, t ex inom projektet “Att skingra hemmet – tingens förändrade betydelse under livets sena skeden och övergångar”.
– Vi har även påbörjat en diskussion om att skapa gemensamma tjänster i arbetsterapi samt äldre och åldrande mellan NISAL och HAV, berättar Åsa Larsson vidare. Enheterna tillhör två olika fakulteter och samverkan ligger därför i Linköpings universitets inriktning på gränsöverskridande samarbeten och forskning som en ledstjärna för kunskapsutveckling.