Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Linköpings universitet satsar på licentiander

Utbildningsdepartementet höjer kraven gällande kompetensen hos lärare i grund- och gymnasieskolan. Olika ämnesområden kan komma att få en huvudansvarig med högre kompetens, lärarutbildningen har blivit längre och tydligheten ökar på ämneslärarutbildningarna. Reformen innebär en utmaning för svenska kommuner som måste höja kompetensen hos den befintliga lärarstaben, här är licentiandutbildningarna som startats på olika ställen i landet en bra lösning. Lärarna finns kvar till viss del i sina ordinarie arbeten, samtidigt som de bedriver forskning med stark tillämpning i skolan. Linköpings universitet och Forskarskolan i pedagogiskt arbete har i samverkan med Linköpings kommun antagit fyra licentiander som bedriver skarpa projekt med relevans för skolans vardag.

Läraryrket representeras av flera ämnen och därför måste forskning om lärares verksamhet täcka flera ämnen. Sedan början av 2000-talet har Linköpings universitet tillsammans med andra universitet, bland annat Umeå, under etiketten Pedagogiskt arbete byggt upp en mångvetenskaplig forskning och forskarutbildning för lärare där kunskap från bl.a. utbildningsvetenskap och kultur- och kommunikationsvetenskap möter beteendevetenskap.
Vid Linköpings universitet är verksamheten organiserad i en forskarskola som drivs av två institutioner, Institutionen för beteendevetenskap och Institutionen för kultur och kommunikation (IKK).

Forskarskola för pedagogiskt arbete vid IKK
IKK står för en bred verksamhet inom humaniora och estetiska ämnen. Inom institutionen ryms allt från språk och litteratur till musik och konstvetenskap, vidare så arbetar man med visuell kommunikation, utomhuspedagogik och aktuella didaktiska frågor. Bland IKK:s främsta styrkor är just bredden, som omfattar både utbildning och forskning.
Inom ramarna för pedagogiskt arbete har IKK valt att satsa på licentiander, ett samarbete med Linköpings kommun som har fått ett mycket positivt gensvar.
– En licentiatexamen passar väl in i den nya kompetensmodellen för grund- och gymnasieskolan, kommenterar professor Bengt-Göran Martinsson.
Licentiandutbildningen är kortare än en forskarutbildning, men ger ett stort utrymme för tillämpad forskning i skolmiljöer. Dessutom är licentianden kvar i sin ordinarie anställning på 50 procent. Det handlar om mycket mer än att enbart möta nya krav, att erbjuda licentiandutbildningar är också ett sätt för kommuner att vara attraktiva arbetsgivare för lärarna.
– Vi har plats för fler licentiander. Vi skulle gärna ha samarbete med fler kommuner i regionen.

Projekt som förhöjer ämnesdidaktiken
Bengt-Göran Martinsson ansvarar även för Forum för ämnesdidaktik, som är en annan ämnesövergripande verksamhet vid universitetet, De två verksamheterna förstärker varandra, anser han. Många av licentiandernas projekt är nämligen ämnesdidaktiska.
Licentianden Marie-Helene Klementssons forskning relaterat till svenskämnet i gymnasieskolan och vanliga stilbegrepp som används för att analysera litteratur är ett exempel. Stilbegrepp har tidigare presenterats först i Svenska B, men med gymnasieskolans nya skolreform GY11 introduceras eleverna till området redan under Svenska 1.
– Jag har genomfört ett läsprojekt där eleverna fått applicera vanliga stilbergrepp i analys av skönlitterära verk, berättar Klementsson. För att stimulera diskussion och säkerställa att varje elev fått uttala sig introducerade jag en ny diskussionsmetod för projektet, med egenutvecklade kort som eleverna arbetar med efter att ha läst boken. Korten används under två omgångar, för två olika skönlitterära verk.
Elevernas diskussioner spelades in och individuella intervjuer tillämpades. Nu är Marie-Helene Klementsson mitt uppe i ett andra läsprojekt i samma anda, och projektets materialinsamling avslutas i samband med det nationella provet i svenska med fokus på läsförståelse.

På köpet: ökad reflektionsförmåga och kamratskap
Klementssons projekt är ett bra exempel på hur man kan öka reflektionsförmågan hos gymnasieelever då de får möjlighet och framförallt ser värdet i att diskutera och ta till sig andras upplevelser.
Mycket handlar om att öka acceptans och förståelse för andra, och projekt av den här typen ökar också interaktionen mellan eleverna vilket främjar kamratskap. De positiva resultaten visar att metoden är något man med fördel kan ta till sig även i andra ämnen där reflektion, respons, analys och diskussion är viktiga inslag.