Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Litteratur har fått en tydligare prägel i den nya lärarutbildningen

Litteraturforskning är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Inom Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria delas den litteraturvetenskapliga forskningen in i tre huvudsakliga områden: barn- och ungdomslitteratur, litteraturvetenskaplig och estetisk teori samt exil och modernism. Institutionen bedriver också samverkan med externa intressenter som exempelvis Svenska barnboksinstitutet där man tar fram en ny litteraturhistoria för barn och ungdomslitteratur.

Inom Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria förenas den långa erfarenheten inom litteraturforskning med kompetens inom idéhistoria som är grundläggande för att skapa förståelse för hur vår värld gestaltat sig genom tiderna. Institutionen ansvarar för en del av lärarutbildningen med anknytning framförallt till svenskämnet.

Att studera litteratur – ett bra sätt att öppna kanaler för ökad förståelse
En stor del av utbildningsverksamheten med anknytning till barn- och ungdomslitteratur sker inom ramarna för lärarutbildningen med olika kurser inom bl.a. ungdomslitteratur, litteraturanalys och litteraturhistoria. Dessutom erbjuds fristående kurser inom barnlitteratur.
– Under kurserna utvecklar studenterna förståelse för hur man med hjälp av litteratur kan utveckla praktiska färdigheter som läs- och skrivkunnigheter hos barn och ungdomar. Tack vare reformen och den nya lärarutbildningen har litteratur fått en tydligare prägel i kursplanen, bl.a. med mer utrymme för ämnen som litteraturhistoria, berättar Maria Andersson, studierektor för lärarutbildningen vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.
Att studera litteratur är ett bra sätt att öppna kanaler för ökad läsförståelse och bättre skrivkunnigheter. Nästan alla yrken kräver goda läs- och skrivkunskaper, dessutom ökar dessa färdigheter förmågan för individen att aktivt delta i samhällsdiskussioner som exempel.

Mångfald berikar även litteratur
Mångfald berikar också litteraturen, därför har man vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria integrerat områdena kultur och litteratur i kursen Mångkulturell barn och ungdomslitteratur, som är en nystartad kurs inför VT 2012.
– Kursen handlar huvudsakligen om att vidga perspektivet för vad litteratur är med hjälp av litterära verk från andra länder. En del av kursen inbegriper problematisering av hur vi ser på andra kulturer genom det vi läser, reflektioner över vad som framställs som typiskt för just den kulturen genom dess litteratur, förklarar Maria Andersson.

Ny litteraturhistoria
Stockholms universitet har utsett litteraturforskning till ett särskilt framstående forskningsområde. Inom området sker samverkan bl.a. med myndigheter och offentliga verksamheter, bland finansiärerna finns Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Tjeckiska vetenskapsakademien.
– Utbildningsdepartementet och Svenska barnboksinstitutet finansierar delvis ett projekt här vid institutionen som behandlar den svenska barnlitteraturens historia från 1300-talet fram till idag. Arbetet ska resultera i en ny litteraturhistoria med utgivning 2013, en kunskapsrik och samhällsnyttig produkt som jag hoppas kommer att få ett stort gensvar, konstaterar prefekt Boel Westin.
Fantasins betydelse för barns läsning får mycket plats i den nya litteraturhistorien och är ett ämne som generellt bör uppmuntras. Litteratur utgör en del av vår vardag, att studera litteraturvetenskap innebär därmed att vara delaktig i den samhälleliga utvecklingen, samtidigt som man utvecklar förmågan att diskutera, analysera och påverka sin omvärld.