Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lulekraft – förvandlar processgas till energiråvara

Återvinning har blivit en självklar del av våra liv. I hemmen återvinner vi förpackningar och uttjänta produkter via miljöstationerna. Återvinning har också utvecklats till en ren affärsidé för många företag, det finns stora vinster att hämta både ekonomiskt och miljömässigt. Lulekraft var tidigt ute och har under flera år bedrivit en lönsam återvinningsverksamhet där man tar vara på processgaserna från SSAB:s ståltillverkning och omvandlar överskottsgaser till bl.a. elkraft och fjärrvärme.

Under de senaste två åren har Lulekraft investerat för att kunna ta tillvara på ännu mer processånga från SSAB:s tillverkning. Miljövinsten går dubbelt upp – dels återvinns en råvara på ett effektivt sätt , och dels bidrar Lulekraft till att minska oljeberoendet genom att erbjuda bl.a. fjärrvärme till allt fler fastigheter.
Med en ökad kapacitet kan Lulekraft naturligtvis se över det regionala energibehovet i ännu större utsträckning. En stor uppgradering av Lulekrafts panna pågick under sommaren 2010 och driften är nu fullskalig.
Förutom hetvatten som distribueras som fjärrvärme via Luleå Energi levererar Lulekraft elkraft och ånga tillbaka till SSAB:s industriprocess. Man levererar även torkgas till Bioenergi för produktion av bränslepellets.

Stor samhällsansvar
Lulekraft AB ägs gemensamt och till lika delar av SSAB och Luleå kommun. Samarbetet mellan stålkoncernen och kommunen har tillfört Luleå stora vinster, både ekonomiska och miljömässiga.
SSAB är enskilt den största användaren av den energi som produceras av Lulekraft, men vinsterna för samhället är påtagliga dels genom minskad miljöpåverkan med ett minskat oljeberoende, dels genom att intäkter för energitillförsel stannar inom kommunen och eventuella vinster kan återinvesteras i diverse utvecklingsprojekt, både av miljömässig och samhällsutvecklande karaktär.

Naturlig del av stålets kretslopp
Lulekrafts verksamhet ingår som en del i stålets kretslopp genom att brännbara industrigaser med lågt energiinnehåll förädlas till elkraft, hetvatten, processånga och torkgas. I huvudsak handlar det om energihushållning där befintlig överskottsenergi används för samhällets behov.
Lulekrafts VD Eric Sandström berättar att den övergripande framtidsvisionen för Lulekraft är att höja kapaciteten ytterligare, ta vara på mer processånga och producera mer energi. Samtidigt har man tagit fram en åtgärdsplan för 2014 där man bl.a. vill trygga underhållet av den befintliga pannan och turbinen.
– Vi ser mycket positivt på framtiden nu efter de omfattande investeringar vi gjort de senaste två åren. Vi planerar mycket för framtiden, så att vi kan trygga energibehovet och samtidigt säkerställa en jämn produktion, säger Eric Sandström som avslutning.