Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Malmö föregår med gott exempel för hur den goda studiemiljön ska utvecklas

Tillgång till god utbildning är grunden för ett välmående samhälle där individer, företag och organisationer har möjlighet att växa och nå sin fulla potential. I Sverige är vi lyckligt lottade – vi har tillgång till utbildning av hög kvalitet – men det finns alltid saker som kan bli bättre. Skolan står inför ständiga förändringar och utmaningar, FoU Malmö/utbildning söker skapa synergier mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap, och därmed även verka som en stödjande part i skolans utveckling.

FoU Malmö/utbildning, tidigare Resurscentrum för mångfaldens skola, skapar en självklar mötesplats för alla som arbetar inom skolan. Här får alla som arbetar med utbildning tillfälle att träffas och utbyta tankar via det gemensamma nätverk som FoU Malmö/utbildningar skapat, det erbjuds även kostnadsfri kompetensutveckling i form av föreläsningar, seminarier, workshops och konferenser. Dessutom erbjuds skolledare och pedagoger forskarutbildning och forskningscirklar i samverkan med Malmö högskola.

Ökat kunskapsutbyte
Allt arbete och engagemang inom FoU Malmö/utbildning har bl.a. resulterat i ett mer omfattande kunskapsutbyte mellan pedagoger, skolledare och forskare, framförallt i Malmö med omnejd, men även i övriga delar av landet. Ambitionen är att föregå med gott exempel och bidra till att andra regioner satsar på ett ökat kunskapsutbyte. Malmös koncept med forskningscirklar har även börjat spridas internationellt, med goda resultat.
– Kunskapsutbyte är mer än ett fint ord, kommenterar Kerstin Larsson, verksamhetsledare vid FoU Malmö/utbildning. Det vi fokuserar på här är kunskapsproduktion för att öka vetandet i skolan om hur barn lär sig. Vi fokuserar även på hur vuxna lär sig, och drar paralleller däremellan.

Skolan får ny kostym med ny lagstiftning
Den nya skollagen säger bl.a. att skolan ska vila på en vetenskaplig grund. Det handlar i synnerhet om att öka medvetandet och förståelsen för lärandets processer, och här vill FoU Malmö/utbildning hjälpa till.
– På lokal nivå söker vi stödja möten mellan forskning och erfarenhet. Varje lokal skolmiljö måste hitta sin egen nisch och anpassa kunskapen till vad som passar in i den egna miljön. Mångfalden måste knytas in. Via våra nätverk har vi också en nationell spridning, förklarar Kerstin Larsson.
Lärarutbildningen blir längre för alla nu när den nya skollagen träder i kraft. Det tycker FoU Malmö/utbildning är bra – man ska ha en gedigen utbildning även när man lär de allra minsta barnen.
– Vi tänker stötta skolorna och förskolorna så mycket vi bara kan nu när nya betygssystem och läroplaner kommer ut. Det blir en stor omställning, men vi ser positivt på framtiden.

Vikten av tydliga ansvarsroller i skolan
FoU Malmö/utbildning arbetar även med genuspedagogik i skolor på uppdrag av Malmö stad.
– Vi undersöker bl.a. hur de nya kursplanerna kan tillämpas genusmedvetet. Vidare så arbetar vi med att stärka elever som känner sig otrygga i skolan med hjälp av kamratstöd. Mycket handlar om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de olika nivåerna som har inflytande över skolan, poängterar Kerstin Larsson avslutningsvis.