Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Malmö högskola – ökad tydlighet genom lärarutbildningen gynnar skolan

Den nya lärarutbildningen i Sverige omfattar alla nivåer – från förskola och grundskola till gymnasiet. Reformen har medfört ett omfattande omställningsarbete under flera år, och på Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola genomsyras samtliga institutioners verksamhet av förändringen. Vid Institutionen kultur, språk och medier utgör språk navet både i utbildningen och i forskningsverksamheten. Detta i kombination med ämnen som har en stark kulturell koppling skapar goda möjligheter för institutionen att erbjuda skarpa inslag och ökad tydlighet genom hela lärarutbildningen.

Den nya lärarutbildningen ska andas tydlighet. Den ger tydliga riktlinjer och val beroende på vilken typ av lärare man vill bli. Det är lite som att gå tillbaka till traditionella skolformer och indelningar, där studenten tidigt väljer sin inriktning och gör medvetna val som för henne närmare på förhand uppsatta mål.

Höjer kompetensen hos framtida lärare
Institutionen för kultur, språk och medier har en lång tradition inom svenskämnet med många olika kurser och inriktningar, även inom svenska som andraspråk. Utbildningen har en stark anknytning till Malmö som stad, ett mångkulturellt samhälle som ställer krav på integrering och ökad mångfald. Förutom nya erfarenheter och nya tankesätt integreras även ny teknik i utbildningen genom nya medier som exempelvis sociala forum och digitala medier.
– Vi har byggt upp nära samarbeten med det kringliggande samhället och skolorna där våra studenter gör sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Dels skapar vi bra kontakter mellan studenter och framtida potentiella arbetsgivare, och dels höjer vi kompetensen hos framtida lärare där det mångkulturella samhället utgör grunden för hur vi arbetar, förklarar Pär Widén, prefekt vid institutionen.
Pär Widén anser att man vid fakulteten och Malmö högskola generellt är bra på att ge plats för det dynamiska, mångkulturella samhället.
– Globalisering är mer än ett modeord, det är ett grundläggande koncept för hur vi arbetar och vi har för avsikt att bli ännu bättre på att hantera och planera för ökad pluralism och mångfald. Det är en utmaning som hela samhället står inför; politiken, näringslivet och akademin.

Forskning med stark verklighetsanknytning
Vid institutionen bedrivs ett stort antal utvecklingsprojekt med olika inriktningar, bl.a. lärande och nya medier. I ett projekt studeras en grundskoleklass utrustats med Ipads. Forskare observerar bl.a. hur sjuåringarnas läsperspektiv och språkkunnigheter förändras och utvecklas med hjälp av Ipaden.
I samband med ett annat projekt har rapporten Länge leve skolan genererats, som behandlar utbildning och estetik vilket är kopplat till skolutveckling. Studenter från Malmö högskola har varit ute i lokala skolor och tillsammans med elever filmat sina erfarenheter som blivande lärare.
Genom att föra dagbok på ett nytt sätt, här genom att filma vardagen i skolan, kan studenterna komma fram till nya lösningar på gamla problem och därmed förbättra pedagogiken så att fler elever kan tillgodogöra sig den på ett bra sätt. Det handlar även här om att tänka nytt, tänka mångfald och bejaka pluralism, som är en av grundstenarna i hela lärarutbildningen och Institutionen för kultur, språk och medier.