Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Mångvetenskaplig miljö stärker allt från lärare till industri

Studier och forskning inom historia, filosofi, religion, arkeologi och idéhistoria vävs samman i en inspirerande och mångvetenskaplig miljö inom Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå universitet. Institutionen har expanderat kraftigt under de senaste åren, mycket tack vare strategiska satsningar på nätutbildning i kombination med en stark forskningsmiljö.

I regeringens satsning på fortbildning av lärare inom det så kallade Lärarlyftet ingår ett antal forskarskolor. Där får yrkesverksamma lärare en tvåårig forskarutbildning fram till licentiatexamen. I 2011 års utlysning fördelades 200 utbildningsplatser på 14 forskarskolor över hela landet. En av dessa är förlagd till Institutionen för idé- och samhällsstudier.
– Vi har 15 studieplatser, berättar professor Daniel Lindmark, föreståndare för forskarskolan Historiska medier. De forskarstuderande kommer från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Eftersom de studerande arbetar kvar i sina skolor på 20 procent, är forskarskolan upplagd som en distansutbildning med kortare sammandragningar och internat.Alla typer av medier som används för undervisning och lärande i historia kommer att behandlas inom forskarskolans kurser och avhandlingsprojekt. Det rör sig om allt från läroböcker till film och digitala medier. Forskarskolan hoppas inte bara kunna utveckla de deltagande historielärarnas yrkeskompetens, utan också bidra till bättre kunskap om mediers användning i skolan i stort.

Studier av vetenskap, teknik och miljö
Det moderna samhället präglas i hög grad av vetenskap och teknik. I stort sett alla typer av verksamheter, privata som offentliga, påverkas av vetenskapligt förankrade kunskaper och effekter av teknologisk utveckling. Mycket av detta tas idag för givet men är resultatet av komplexa historiska och politiska processer. Genom att studera vetenskap och teknik kan vi därmed skapa en fördjupad förståelse för hur samhället är uppbyggt.
Professor Christer Nordlund bedriver forskning inom framförallt vetenskaps- och miljöhistoria. Han medverkar bl.a. i ett stort tvärvetenskapligt projekt som fokuserar på skogen och det moderna skogsbrukets utmaningar i en tid av ökad ekonomisk globalisering och förväntade klimatförändringar.
– Projektet går under namnet Future Forests och handlar om hur man kan förvalta och använda skogens resurser på ett hållbart sätt som tar hänsyn till många olika intressen, från naturskydd till skogsnäring. Vi går tillbaka flera decennier för att analysera den idé- och miljömässiga utvecklingen fram till idag, bl.a. vilka effekter som vetenskapliga och politiska insatser fått för dagens skogssektor, berättar Christer Nordlund.
Inom humaniora tillämpas ett kritiskt förhållningssätt där man med hjälp av historiska och teoretiska analyser kan granska rådande förhållanden och därmed också ge underlag för diskussioner rörande vägval inför framtiden. Nordlund fortsätter:
– Samma perspektiv kan tillämpas på innovationer och innovationspolitik. Det är idag mycket tal om att antalet innovationer måste öka men det viktiga är ju inte antalet utan huruvida en innovation får ett genomslag i praktiken som också leder till något gott. Därför är uppföljningen av vad innovationen åstadkommit central.

Miljöarkeologiska laboratoriet utmärker Umeå universitet
Miljöarkeologi omfattar flera olika forskningsinriktningar och metoder, alla med siktet inställt på att studera den forntida människan och hennes förhållande till miljön. Miljöarkeologiska Laboratoriet (MAL) bildades 1993 vid Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, och har sedan dess fungerat som ett av Vetenskapsrådet stödjat nationellt resurslaboratorium med inriktning mot miljöarkeologi.
Inom verksamheten har en tvärvetenskaplig kompetens byggts upp för att svara mot de behov som finns inom arkeologisk, paleoekologisk och annat miljöorienterad forskning. En internationell Masters utbildning inom ämnet miljöarkeologi har nyligen upprättats och forskarna utför även fältundersökningar och analyser på uppdrag av och i samverkan med externa intressenter.
Laboratoriet utmärker universitetet ytterligare genom att ha en fokus på metodutveckling av tvärvetenskaplig karaktär. Forskning om flerskalig miljö- och klimatförändringar och mänsklig påverka stödjas även med innovationer inom den strategiska miljöarkeologi databasen (SEAD), som utvecklas i Umeå i samband med lokala, nationella och internationella samarbetespartners.