Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Maria Larsson om utvecklingen av anpassade boenden för äldre

Lagen om valfrihetssystem (LOV) placerar de äldre i centrum. Genom att patienterna och de äldre själva får välja sin vårdgivare får man ett mer rättvist system där individers behov i allt större utsträckning uppmärksammas och tillmötesgås. En annan viktig aspekt som rör framförallt äldre människor är möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Att få bo kvar hemma ökar livskvaliteten för de äldre och innebär även stora möjligheter för nya verksamheter att byggas upp med fokus på hemtjänst och hemsjukvård. Tillgången till fler moderna och anpassade bostäder möjliggör också för att personer i högre ålder och med fysiska funktionsnedsättningar i högre utsträckning ska kunna ha ett eget boende.
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson menar att en ökad trygghet i hemmet genom kvalificerade insatser från hemtjänst och hemsjukvård också har bidragit till att det blivit vanligare att människor kan och vill bo kvar hemma. Regeringen satsar nu på att främja för en sund utveckling inom anpassade boenden för äldre genom programmet ”Bo bra på äldre dar”.

Mer resurser till anpassade boenden
Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att leda programmet ”Bo bra på äldre dar”. Under 2010 – 2011 och med ett bidrag på 50 miljoner kronor ska Hjälpmedelsinstitutet identifiera och uppmuntra satsningar inom området boende för äldre, där man aktivt arbetar för att de äldre ska kunna erbjudas attraktiva och funktionella boendeformer.
Programmets tre huvudinriktningar innefattar stöd till arkitekttävlingar, stöd till förstudier och liknande som främjar utvecklingen inom äldres boende, samt stöd till projekt kring den fysiska och regionala planeringen.
Olika människor har olika behov, ibland handlar det om mindre åtgärder som att avhjälpa hinder i bostäder, och ibland behövs större insatser där de äldre får tillgång till ett helt igenom anpassat boende för att man ska kunna känna sig trygg.
Maria Larsson menar att det gemensamma för samtliga av de särskilda boendeformerna är att de behöver utvecklas för att erbjuda ett tryggt, stimulerande och värdigt boende för personer i olika livssituationer.
– Det centrala i planeringen för framtidens äldreboende måste vara att bostaden och närmiljön ska erbjuda de boende en livsmiljö där det går att känna trygghet, säkerhet, livsglädje och värdighet genom hela livet, säger äldre- och folkhälsoministern som avslutning.