Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Mariestads utbildningscentrum skapar minst två möjligheter

En väg in skall leda till minst två vägar ut. Det är Mariestads Utbildningscentrums ( MUC ) vision.

M U C startade i augusti år 2010. Tanken med M U C är att försöka samla de kompetenser, resurser och aktörer som kan finnas runt den enskilde individen. Syftet och målet är att sätta individen i centrum och utgå från dennes utveckling, möjligheter och behov. Det skall alltid finnas en hjälpande hand, ett bollplank, för den som behöver det. Alla samlade resurser skall finnas tillgängliga och synliga i ett meningsfult sammanhang.
Målet är att olika organisationer samarbetar över gränserna för att på så sätt bli mer effektiva och samlade till individens behov. Hos M U C skall det mesta vara möjligt. Därför är det viktigt att information ges snabbt och på ett bra sätt. Tydlighet och öppenhet skall genomsyra verksamheten. Grundsynen är att vara lugn, saklig och positiv.
Den nya organisationen skjuter inte till några nya resurser utan skall samordna det som redan finns till en resultateffektiv organisation. Ett av målen är att organisationen blir effektivare och ger ett bättre resultat för de studerande. För de studerandes del bör en sådan organisationsförändring bli enbart positiv. M U C är nu en liten organisation som befinner sig i uppbyggnadsskedet som består bl. a. av en utbildningschef, fem rektorer, administrativ personal samt vägledare, Syvare. Organisationen skall präglas av entreprenörskap, vara mål och resultatorienterad, ha ett kommunikativt och gränsöverskridande arbetssätt. Basen är utvärdering, utveckling och framtid.
M U C är en politiskt styrd organisation och finns organisatoriskt under förvaltningschefen på Barn och utbildningsförvaltningen i Mariestad. I en förlängning finns planer på att försöka integrera Töreboda och Gullspångs verksamhet inom gymnasie- och vuxenutbildning till M U C säger utbildningschefen Thomas Klüft.
Ett av arbetssätten, som M U C vill att den studerande skall ha med sig, är att när det ges en uppgift så skall hon/han först ta reda på hur många sätt som uppgiften kan lösas på. Därefter välja det som känns bäst. Skulle det trots detta misslyckas går den studerande tillbaka till utgångsläget och ser över de andra tänkta alternativen, förhoppningsvis minst tre till, väljer då ett nytt som då kan bli en succé!
M U C vill hjälpa de studerande att se flera möjligheter för att sedan testa, våga misslyckas och ta nya initiativ. Inga hinder skall kunna stoppa dem, säger Thomas Klüft. De pedagogiska möjligheterna, som passar olika till olika individer, är något som våra pedagoger alltid skall föra en diskussion kring.
Inom MU C finns ett antal organisationer av olika slag och storlek. Det gemensamma är arbetet kring individens utbildning, utveckling och framtid. Här finns Vadsbogymnasiet med ca 1000 elever som har studieförberedande och yrkesinriktade gymnasieprogram. Vadsbogymnasiet är känt för att ge en bra kvalité och har en bra trivsel. På skolan finns personal med mycket hög kompetens. Vidare finns ett Lärcenter, med ca 600 elever, som har verksamheter kring vuxnas lärande, yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildning och SFI. I nära samarbete med andra organisationer, internt inom kommunen men också externt med andra utbildningsaktörer, vänder sig M U C till människor med olika behov. Viktiga samarbetspartner är därför Arbetsmarknadsenheten, Nyföretagarcentrum, Universitet och DACAPO. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är andra viktiga samarbetspartner.
Vadsbogymnasiet är väl rustat inför den nya gymnasiereformen, GY 11, berättar Thomas Klüft. Sedan hösten 2010 är Vadsbogymnasiet certifierat som Teknikcollege, den enda kommunala skolan i Skaraborg. Att vara ett Teknikcollege ger en viktig kvalitetsstämpel på skolan där näringslivets aktörer och utvecklingssamordnare inom regionen samarbetar för att utveckla utbildningen mot näringslivets behov. Teknikcollege riktar sig mot Teknik- programmet och det Industritekniska programmet. Industritekniska programmet är första skolan i världen som arbetar med sk dynamisk fräsning. Det är en speciell metod att bearbeta plåt på, som gör att körtiden i maskinen halveras och livslängden på verktygen mer än fördubblas, en win- win situation.
Vidare har Vadsbogymnasiet ett specialinriktat program, Marintekniska programmet. Där eleverna lär sig att bygga båtar från grunden med plastning, träarbeten och svetsning.
”Kulfaktorn” kommer alltid vara en viktig del i organisationen avslutar, utbildningschef för M U C, Thomas Klüft.