Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Martinsons – en naturlig del av en hållbar framtid

Martinsons tar tillvara på och förädlar den norrländska skogen till förmån för både miljö och samhälle. Inom den expansiva koncernen produceras högkvalitativa trävaror, moderna limträprodukter och färdiga funktionslösningar som ligger till grund för ett modernt och hållbart byggande i trä. Martinsons är en av landets pionjärer när det gäller hållbart träbyggande och därmed också onekligen en nyckelaktör för den hållbara samhällsutvecklingen i Sverige.

Familjeägda Martinsons värnar om traditioner på ett nytt sätt. Samtliga företag som ingår i Martinsonskoncernen befinner sig i teknikens absoluta framkant, vi refererar bl.a. Europas modernaste sågverk och Sveriges största limträproducent, samt Nordens ledande företag inom träbroar och byggsystem med massiva trästommar. Med starka rötter i Västerbotten har Martinsons sitt huvudkontor i Bygdsiljum, mitt i en av landets främsta träbyggnadsregioner.
Martinsons har drivit framgångsrika träbyggnadsprojekt inom ramarna för den Nationella träbyggnadsstrategin och därefter Trästad 2012 i ett flertal städer landet över. Koncernen ligger sedan länge i första ledet inom utvecklingen av den nya generationens industriella byggande, där trä som byggnadsmaterial anses vara det mest miljöriktiga och det naturliga valet för 2000-talet. Detta gör också Martinsons till en naturlig del av den hållbara framtiden i Sverige.

Drivande inom Trästad 2012
Som en drivande aktör inom ramarna för Trästad 2012 är Martinsons också en naturlig och kompetent samarbetspartner för akademin kopplat till träbyggandets utveckling i Sverige. Man samarbetar bl.a. med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet (LTU) samt SP Trätek.
LTU har byggt upp en centrumbildning i Skellefteå, Träcentrum Norr där Martinsons är en av medlemmarna. Här finns bl.a. mycket framstående kompetens kring mätteknik och tekniker för att förädla trä. Martinsons tillför viktig kunskap gällande industriellt byggande av höga och robusta konstruktioner i trä såsom broar och flervåningshus.

Satsar gärna lokalt
Martinsons betyder mycket för Skellefteå och Västerbotten. Koncernens expansion innebär att en mängd nya arbetstillfällen fortsätter att skapas lokalt.
– Vi stödjer gärna stora framtidsinvesteringar lokalt, bekräftar koncernchef Lars Martinson. Genom att göra trä till ett attraktivt byggnadsmaterial bidrar vi även till att säkra skogens värde för kommande generationer, samtidigt som vi skapar nya möjligheter för den lokala befolkningen.
Långsiktigt så innebär ett större fokus på träbyggande enorma vinster för både miljö och samhälle eftersom trä som byggnadsmaterial har så många fördelar. Limträ anses exempelvis vara ett klimatneutralt byggnadsmaterial beräknat på hela livscykeln, träet binder mer koldioxid under sin livstid än vad som genereras vid produktionen.
– Skogen är en utav de finaste resurserna vi har i Sverige, och vi på Martinsons kommer att fortsätta utveckla och förädla den kretsloppsanpassade råvaran. Att vi då dessutom bidrar till en hållbar samhällsutveckling är en bonus, för oss har det alltid handlat om att ta tillvara på den norrländska skogen på ett miljömässigt hållbart och ekonomiskt gynnsamt sätt, säger Lars Martinson som avslutning.