Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Masonite Beams bidrar till en hållbar utveckling inom byggindustrin

Hårdare miljökrav och stigande elpriser sätter allt större press på byggföretagen att välja material som är miljövänliga och energisnåla. Masonite Beams AB tillverkar och marknadsför träbaserade I-balkar och kompletta byggsystem baserat på innovativalösningar för morgondagens hållbara byggnadsteknik.

Masonite Beams I-balkar är ett revolutionerande genomslag inom den moderna byggindustrin. I-balken lever upp till dagens stränga miljökrav ur flera perspektiv, framförallt stödjer produkten med tillhörande byggsystem en hållbar utveckling inom byggindustrin.

Miljömässigt överlägset byggmaterial
Vid tillverkningen av I-balkarna minimeras spill genom att råvaran utnyttjas mycket effektivt, upp till 80 procent av trädets volym går att använda. Dessutom är balkarna konstruerade för att främja en effektiv drift ur energisynpunkt.
– Förutom själva tillverkningen av balkarna levererar vi ett helt systemkoncept baserat på hållbart byggande med träbaserade lättbalkar, berättar Matilda Höök, som arbetar med process- och kvalitetsutveckling på Masonite Beams.
Systemet går under namnet Masonite Flexibla Byggsystem (MFB), och är anpassat för industriell produktion av träbaserade element med hög färdigställandegrad. Systemet är så flexibelt att det går att anpassa till byggnation av fler olika typer av bostäder – från villor till flervåningshus, och understödjer även en stor frihet gällande arkitektonisk utformning. Masonite Beams arbetar således med ett öppet byggsystem som även går att kombinera med andra tillverkares system.

Etablerar Europas modernaste fabrik
Företaget har nyligen gjort en kraftig investering där man etablerat Europas modernaste fabrik för tillverkning av Masonite Beams I-balkar i Rundvik. Både kapital och kompetens har krävts för att bygga upp den nya anläggningen, en investering som har uppgått till ca 130 miljoner kronor.
– Genom den nya fabriken har vi möjlighet att utöka vår produktion, samtidigt som vi utvecklar vårt affärskoncept och än tydligare även blir ett kunskapsföretag, förklarar Per Lundqvist, marknadschef på Masonite Beams.
Masonite Beams är en del av Byggma Group, som genom ett flertal dotterbolag har en stark närvaro över hela Europa och framförallt Norden. Koncernen har även verksamhet i USA.
Masonite Beams har genom sin starka ägare mycket goda möjligheter att utvecklas ytterligare. Byggnationen av den nya fabriken är ett första steg i en större expansion där man har för avsikt att utvecklas framförallt på den nordiska marknaden samt i England och Frankrike.

Träbyggnad är framtiden
Både Matilda och Per är överens om att träbyggande är framtiden. Industriellt byggande går dessutom hand i hand med träbyggande och tillsammans borgar begreppen för innovativa samarbeten som främjar en fortsatt hållbar samhällsbyggnad.
– Vi söker nu sprida kunskap om vår produkt och vårt byggsystem. För att optimera produktionen i Rundvik har vi även börjat införa delar av Lean i fabriken, berättar Per Lundqvist vidare.
Effektivisering av byggprocesser är grundläggande för all framtida samhällsbyggnad. Inom ramarna för MFB har ett samarbete skapats mellan aktörer inom industriellt träbyggande.
För att stödja arbetet inom detta nätverk, som kallas MIKS (MFB Industriell Konstruktiv Samverkan), har en modell skapats för att styra upp arbetssättet med samverkan i hela byggprocessen. MIKS-modellen har utvecklats av Masonite Beams i nära samverkan med åtta andra aktörer samt med stöd från Vinnova och EU Strukturfonder Mål 2.
Ambitionen är att sprida kunskap om grundprinciperna inom industriellt träbyggande genom att erbjuda lättillgängliga system och metoder som går att kombinera för att passa och optimera enskilda aktörers byggprocesser.