Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Medcore har höga ambitioner – och alla förutsättningar att lyckas

MedCore AB (pubk), bygger på tio års erfarenhet av utveckling och engagemang inom den medicinska sfären. MedCore fungerar initialt som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet.

MedCore verkar inom de tre affärsområdena medicinteknik, förbrukningsartiklar och diabetes. Bolaget präglas av en stadig tillväxt tack vare god försäljning och hög utvecklingsnivå kombinerat med lyhördhet för vad som efterfrågas på marknaden. Inom de aktuella områdena har företaget introducerat både nya terapier och produkter som förbättrat den aktuella behandlingen för den enskilda patienten samt bidragit till minskade kostnader för sjukvården i form av bland annat kortare behandlingstider.

Först med fjärrstyrd ambulatorisk pump
MedCore är traditionellt starka inom området temperaturregleringsprodukter och ambulatoriska pumpar. Man är även först på marknaden med en fjärrstyrd ambulatorisk pump för bland annat cancerbehandling och smärtlindring i hemmet. Via webben får vårdgivare tillgång till en patients infusionsstatus, och kan därmed optimera behandlingen genom att snabbt ställa om åtgärder vid behov utan att patienten behöver besöka ansvarig läkare..
– Trenden visar att allt fler i allmänhet vill bli behandlade i hemmet, det ökar självständigheten och därmed även livskvaliteten för patienterna. För vårdsystemet innebär detta nya sätt att se på vården ett mer flexibelt förhållningssätt, och inte minst en markant kostnadsbesparing, menar Sverker Olofsson, VD MedCore AB.
Med det nya tankesättet öppnas även nya möjligheter för företag som MedCore, som under en längre tid befunnit sig i framkant när det gäller medicinsk teknik och nya lösningar.

CritiCool i nya kliniska tester
CritiCool har marknadsförts av MedCore i bl.a. Sverige, Norge och Danmark sedan några år tillbaka. Idag är det den mest använda medicintekniska utrustningen för att behandla hjärtstillestånd (cardiac arrest). Med hjälp av CritiCool kyler man ner patienten till 33 grader under 24 timmar. Därefter värms patienten upp igen med en halv grad per timme, tills kroppstemperaturen nått 37 grader.
– Majoriteten av behandlade patienter återgår till ett normalt liv, kommenterar Olofsson. Utrustningen används även för andra diagnoser som aspyxi, Total Brain Injury och vid större brännskador. Nästa projekt är att starta de första kliniska testerna för att kunna använda CritiCool vid stroke.

Skarp tillväxtstrategi
Under början av 2009 förvärvades rörelsen i HaeMedic Sweden AB, bestående av agenturavtal för produkter inom diabetes. Under juni 2010 har Medcore tecknat en avsiktsförklaring beträffande förvärv av ett danskt medicintekniskt bolag. Affären skall vara avslutad för den 1 september innevarande år. Medcore har under de tre senaste åren haft en organisk tillväxt på 30 % per år.
MedCore har höga ambitioner – och alla förutsättningar att lyckas. Bolagets strategi för fortsatt tillväxt innefattar organisk tillväxt, expansion i Norden, kompletterande förvärv och egna produkter. Till 2012 ska man även finnas representerade i samtliga nordiska länder, med en egen organisation i varje land.