Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Medlefors folkhögskola främjar ett friskare arbetsliv

Medlefors folkhögskola erbjuder utbildning och kompetensutveckling för vuxna och är till för den som vill växa och uppnå sina personliga mål. Under en femårsperiod har skolan arbetat intensivt för att bygga upp ett arbetslivscentrum som bl.a. riktar sig till långtidsarbetssökande. Genom att samordna resurser inom arbetslivsrelaterade frågor och hälsofrämjande arbete kan Medlefors folkhögskola nu erbjuda attraktiva lösningar för kompetensutveckling och rehabilitering.

Insatserna inom Medlefors arbetslivscentrum har fått ett mycket positivt gensvar över hela regionen. Under 2009 gjordes en förstudie som omfattade nio företag i Västerbotten, avsikten var att kartlägga ohälsa och orsaker till långtidssjukskrivningar.
Sjukgymnast och ergonom Sara Brännström är projektledare för initiativet Friskare arbetsplatser som går ut på att minimera ohälsa i företag och skapa ökad konkurrenskraft genom ett förebyggande hälsoarbete.
– Vi har byggt upp gedigna samarbeten med ett flertal organisationer i samband med utvecklingen av Medlefors Arbetslivscentrum. Att en folkhögskola samarbetar med privata arbetsgivare och fackliga organisationer i den här formen är unikt, berättar Jerry Malmin, studierektor.
Innan förstudien hjälpte folkhögskolan till med punktinsatser på uppdrag av företag och fackliga organisationer. Det kunde röra sig om kortare utbildningar exempelvis. Idag har man en helt annan utgångspunkt och kan bidra med kraftfulla insatser för att både kartlägga och åtgärda problem med ohälsa i företag.

Stark hälsoprofil
Medlefors folkhögskola är genom Arbetslivscentrum en resurs för både privata företag och offentliga organisationer, men fyller samtidigt sin viktigaste funktion som lärosäte.
Hälsoprofilen genomsyrar hela verksamheten inklusive samtliga utbildningar – från en-dagars kurser till årslånga program.
– Utbildning för att berika sitt liv är något som borde vara till för alla, därför har vi startat kurser som riktar sig speciellt till seniorer. Friskvård, samhällskunskap och historia är viktiga inslag i kursen, likaså är gemenskapen i gruppen en viktig hälsofrämjande aspekt fortsätter Jerry Malmin.

Ledande inom arbetslivsrelaterade frågor
Sedan 2004 har ett antal folkhögskolor i landet samverkat och tagit fram en småföretagarutbildning. Entreprenörer och småföretagare får tillfälle att träffas och byta erfarenheter. Även här intresserar man sig för arbetsmiljöfrågor.
– Vår ambition är att bli en ledande aktör när det gäller arbetslivsrelaterade frågor för företag och organisationer, poängterar Jerry Malmin.
Projekt inom Arbetslivscentrum finansieras bl.a. med medel från Europeiska Socialfonden. Medlefors folkhögskola fortsätter att driva utvecklingen och har för avsikt att inleda samarbeten med flera av regionens största arbetsgivare framöver.