Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Miljövänlig teknik vid Volvos fabrik i Vara

Volvo Pentas anläggning i Vara arbetar för att bli allt mer klimatvänlig. – Vi jobbar med smarta värmelösningar för att vara oberoende av fossila bränslen. Värmelösningar för framtiden, säger Jens Lauridsen, som tillsammans med Mats Erhardsson leder energi och miljöarbetet vid fabriken.

Volvo Pentas helägda fabrik i Vara är världens enda fabrik som är specialiserad på volymtillverkning av marina dieselmotorer. Volvo Penta är världsledande leverantör av motorer och kompletta drivsystem för marina och industriella applikationer och i Varafabriken tillverkas deras högpresterande dieslar D4 och D6. Företaget arbetar konsekvent med kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Det gäller inte enbart det man tillverkar utan även hur man tillverkar.

CO2-neutral drift
Ett mål är att anläggningen i Vara ska sluta använda fossila bränslen redan under 2011. Under våren kommer en panncentral i modulform att stå klar. Där ska man elda med miljövänlig träpellets istället för de cirka 400 kubikmeter olja man tidigare förbrukat årligen. . I och med oljeeldningssäsongens slut runt vecka 20 anses driften av fabriken vara CO2-neutral, detta tillsammans med att man har tecknat ett treårs avtal om leveranser av grön el. Detta är något man länge strävat efter. Redan 2004 började man byta ut all ventilation vid anläggningen, den gamla ventilationen saknade möjligheter till värmeåtervinning. Några år senare startade man en energikartläggning, som sedan legat till grund för förbättringsaktiviteter. Några exempel är: Byte från luftstyrda handmaskiner till eldragare, minskning av temperaturer i tvättmaskiner, ventilation styrd efter driftstider, automatiserad belysningsstyrning mm. Förra året började man arbetet med en ny bio-eldad panncentral, något man räknar med ska vara klart i maj 2011.

Miljöutbildning för alla
Att Volvo Penta ser miljöomsorgen som ett kärnvärde märks på fler sätt. I produktutvecklingsprojekt är miljöutvärderingen obligatorisk. Företaget har listor över kemikalier som inte får användas och man ställer miljökrav på såväl sina egna produktionsanläggningar som på leverantörer och återsäljare.
För att lyckas med det man förutsatt sig jobbar man hårt på att alla anställda ska få kunskap och medvetenhet i de här frågorna, eftersom man tror att det är nyckeln till att göra rätt. Därför får alla anställda miljöutbildning, både generell och sådan som tar upp specifika frågor knutna till vissa funktioner. På så vis tror man att man tillsammans ska kunna nå de miljömål man satt upp.