Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Mittuniversitetet framstående med nytänkande utbildningskoncept där e-lärande integreras i alla utbildningar

Institutionen för utbildningsvetenskap står för den största delen av lärarutbildningen vid Mittuniversitetet. Dessutom erbjuder institutionen ett beteendevetenskapligt program samt masterprogram i pedagogik med olika inriktningar. All utbildning integreras med forskning som bedrivs vid institutionen. Samtliga utbildningar vid Mittuniversitetet bygger också på koncept som utvecklats vid institutionen – metoder för e-lärande tillämpas idag inom alla utbildningar oavsett om de är på distans eller campusbaserade.

Didaktik kan beskrivas som själva essensen i pedagogiken med fokus på elev – lärare – stoff (material för lärande). Docent Lena Boström har länge bedrivit studier inom didaktik, både allmän och ämnesdidaktik med fokus på det livslånga lärandet.
Som lärare är man ständigt delaktig i lärprocesser, även gällande den egna kompetensen samt ledarskapsfrågor. På Mittuniversitetet kopplas lärarens yrkesverksamhet till aktuell forskning inom didaktikens olika områden, allt från elevers lärande till lärares undervisning och ämnesinnehållet studeras ur ett didaktiskt perspektiv.
Boström menar att, om vi tar svenskämnet som exempel, måste lärarnas kompetens utvecklas så att de själva kan identifiera och anpassa stoffet som tillämpas i undervisningen efter den befintliga elevgruppens förmåga, bakgrund, intressen och svårighetsgrad. Det handlar med andra ord om en konstruktiv och utvecklande balans mellan didaktiktriangels tre hörn som är eleven, läraren och stoffet.

Viktigt att grunda tidigt intresse för positiv läs- och skrivutveckling
Boströms forskning angränsar ofta till universitetslektor Lena Ivarssons studier inom läs- och skrivutveckling i skolan.
Läs- och skrivutveckling ingår som en del i de olika lärarutbildningarna. Ett samarbete mellan pedagogik, svenska språket och litteraturvetenskap ger studenterna en god grund att stå på när det gäller barns läs- och skrivutveckling. När vi arbetar med läs- och skrivutveckling är utgångspunkten individens förmåga att vara delaktig i samhället. Att kunna läsa och skriva är en viktig del av livet som möjliggör deltagande i det kringliggande samhället, detta i sin tur leder till personlig utveckling och delaktighet, förklarar Ivarsson.
Det är viktigt att man så snart som möjligt kan grunda ett intresse för att läsa och skriva. Ju tidigare det sker – desto större chanser att vi lyckas intressera och motivera barn och ungdomar till fortsatt läsning.
– Det finns idag mycket som konkurrerar med läsandet och skrivandet, många andra aktiviteter som konkurrerar om barn och ungas uppmärksamhet. Därför är det ännu viktigare att vi kan uppmuntra läs- och skrivaktiviteter redan i förskolan, exempelvis genom att erbjuda barnen nya sätt att lära. Man kan ha boksamtal, sätta ihop skådespel, lyfta in nya tekniska hjälpmedel i den dagliga verksamheten och mycket mer, fortsätter Ivarsson.

Framtidens utbildningssystem omfamnar ny teknik
Med de stora reformer som präglar universitet och högskolor landet över, inte minst inom lärarutbildningen, kommer nya koncept för lärande. Den nya utbildningsstrategin vid Mittuniversitetet omfattar framförallt två saker: ökad arbetslivsanknytning och större inslag av e-lärande.
– Vi har länge varit framstående när det gäller e-lärande och distansutbildning, konstaterar universitetslektor Jimmy Jaldemark, som också bedriver forskning inom e-lärande och utveckling av lärandeprocesser med ny teknik.
Idag integreras e-lärande inom all utbildnings- och forskningsverksamhet, inte enbart distansutbildning. Alla utbildningsprogram och kurser organiseras via en virtuell lärplattform. Gränserna mellan distans- och campusutbildningar har därmed suddats ut.
– Om e-lärande ska vara effektivt måste det också finnas en social dimension där man kan kommunicera med andra för att öka lärandeflöden. Principer för e-lärande tillämpas också inom näringslivet och möjliggör ökade samarbeten mellan intressenter som befinner sig på geografiskt stort avstånd från varandra. E-lärandet har förändrats över tiden och idag tillämpas ett dynamiskt och socialt perspektiv där man får ut mycket mer av lärandet, menar Jaldemark.
Den nätbaserade lärgemenskapen är en växande trend och Mittuniversitetet är drivande i frågor kring utveckling av framtida lärprocesser baserade på e-lärande. En intressant utveckling för framtiden kan bli mobilt lärande, där man med hjälp av sin mobiltelefon kan ta del av viktig information för ökat lärande. Nya applikationer för mobiltelefoner kan bidra till nya inlärningsmetoder, det kan mycket väl bli nästa stora grej inom utbildningsområdet.