Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mittuniversitetet var först i Sverige med lärarutbildning på distans

Mittuniversitetet har en lång tradition av lärarutbildning och man var även bland de första i Sverige som kunde erbjuda lärarutbildning på distans. Idag utgör studier på distans en stor del av universitetets kompletta utbildningsverksamhet och på Institutionen för utbildningsvetenskaper handlar det om närmare 80 procent av utbudet. Distansstudierna innehåller oftast inslag av campusbaserade studier, främst på Campus Härnösand.

Institutionen för utbildningsvetenskap har ämnena pedagogik och samhällskunskap och ansvarar för två mycket stora utbildningsprogram: lärarprogrammet och det beteendevetenskapliga programmet. Lärarprogrammet innefattar utbildningar från förskollärare till gymnasielärare. Det beteendevetenskapliga programmet är utformat med två inriktningar och har vuxit raketartat under en period, framförallt under det senaste året.

Kunskaper inom pedagogik och psykologi efterfrågas idag inom i stort sett alla yrkesområden. I det beteendevetenskapliga programmet kombineras dessa ämnen med datavetenskap, eller med ytterligare fördjupning inom humanvetenskapliga ämnen.
Institutionen erbjuder även fristående kurser och kurser och program på master- och magisternivå, samt forskarutbildning i pedagogik.
Trots att utbildningarna till stor del bedrivs på distans är närhet en utav Mittuniversitetets och institutionens främsta styrkor. Härnösand är ett relativt litet campus, med fördelen av täta kontakter studenter och lärare emellan.

Ny svensk-norsk förskollärarutbildning
Stora förändringar har skett inom Institutionen för utbildningsvetenskap under 2009. Nya utbildningar har utformats, bl.a. genom ett internationellt samarbete som resulterat i en unik svensk-norsk förskollärarutbildning som startar till hösten med plats för 20 studenter från varje land. Utbildningen genomförs av mixade arbetslag av lärare från både Sverige och Norge och har en speciell inriktning mot barnkultur och kulturarv. Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Dronning Mauds Minne; Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim, Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Jamtli museum i Östersund, Sverresborgs museum i Trondheim och Trøndelag Folkemuseum samt Länsstyrelsen i Jämtland. Undervisningen kommer att vara distansbaserad, men innehåller även fysiska samlingar. Veckosamlingarna kommer i huvudsak att växla mellan Trondheim och Östersund. Museerna Jamtli i Östersund och Sverresborg i Trondheim kommer också att vara undervisningsarenor.

Satsar på grundutbildning, forskning och samverkan i ett internationellt perspektiv
Traditionellt sett har Institutionen för utbildningsvetenskap varit framgångsrik framförallt på utbildningssidan och i samverkan med det omgivande samhället. Under de senaste åren har även forskningen tagit fart. Idag kännetecknas institutionen av en dynamisk miljö med en inspirerande mix av utbildning, forskning och samverkan.
Forskningen har idag fyra huvudspår: Skolutveckling, ledarskap och entreprenörskap, Demokrati, värdegrundsfrågor, utvärdering och bedömning, Barn och vuxnas lärande, samt Digital kompetens och estetiska lärprocesser i en utmanande kombination.
Samverkan sker både med universitet, kommuner och myndigheter i regionen och nationellt. Internationellt, inom grundutbildningen, sker samverkan främst genom student- och lärarutbyte i ett antal europeiska universitetsnätverk, i olika forskningsnätverk och i internationella projekt inom EU och med bl.a. Kina, Ryssland och USA.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind