Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

MIUN Innovation – för större fokus på tjänsteinnovationer

Det moderna universitetet finns där innovationerna finns. Och där innovationerna finns, finns också framtiden. Det hör till Mittuniversitetets framtidsvision att verka för ett ökat gränsöverskridande samarbete, både bland universitets olika institutioner och med externa parter som andra lärosäten, organisationer och näringslivsaktörer.

Regeringen har etablerat åtta innovationskontor runtom i landet, där varje kontor kopplas till flera lärosäten. Syftet är att ta tillvara på idéer och utveckla innovationer till konkurrenskraftiga kommersialiserade produkter och system, samt att tillgängliggöra forskning för framtida utvecklingsbehov.

De fyra yngsta i kraftfull samverkan
Mittuniversitetet har tillsammans med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro Universitet bildat Innovationskontoret Fyrklövern. Eva Rosén är föreståndare för kontoret vid Mittuniversitetet.
– Den långsiktiga visionen är att Fyrklövern ska bli en nationellt erkänd och efterfrågad kraft när det gäller kommersialisering och nyttiggörande av tjänsteinnovationer, kommenterar Eva Rosén. Den specifika inriktningen för vårt innovationskontor är tjänsteinnovationer, där vi helt enkelt vill bli en av landets främsta utvecklingsarena för just högkvalitativa, värdeladdade tjänster.
De fyra samverkande lärosätena är också landets yngsta universitet, och man verkar dessutom i regioner med liknande regionala förutsättningar, näringslivsstruktur och med ett nära samarbete med regionala företrädare och näringslivskluster.
– Mittuniversitetet har sedan länge haft en stark position inom skogsindustriell forskning, Skogen som resurs är ett av flera forskningsfält som delas med de andra lärosätena inom Innovationskontoret Fyrklövern och som man nu får möjlighet att utveckla innovationskunnandet inom och bli en drivande aktör i Sverige. Det känns därför extra bra med erkännandet från regeringens sida, fortsätter Eva.

Seminarium för tjänsteinnovationer
MIUN Innovation arbetar för att stärka innovationsstrukturen och förutsättningarna för att vidareutveckla idéer i anslutning till universitetet. Innovationskontoret går därför hand i hand med MIUN Innovations grundidéer.
De lärosäten som har innovationskontor har också ansvaret att informera och samverka med de universitet och högskolor som inte själva har något, därför har Mittuniversitetet bjudit in landets alla lärosäten samt andra intressenter till ett gemensamt seminarium den 17 mars i Stockholm.
– Vi kommer bl.a. att hålla diskussioner kring vad som skiljer tjänsteidéer från traditionella produktidéer. Vårt fokus är hur vi bättre kan stödja tjänsteinnovationer, och samtidigt öka idéflödet mellan olika aktörer från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet, förklarar Eva Rosén.

Ny upptäckt kan spara miljarder
Doktorand Lisbeth Hellström har undersökt den traditionella flisningsprocessen där träet flisas varsamt inför kemisk framställning av pappersmassa kontra mekanisk framställning.
De facto är att pappersmassa kan framställas mer resurseffektivt där själva framställningen går fortare om träet flisas annorlunda, samtidigt som man sparar upp till 20 procent av den totala energiåtgången. En sådan besparing skulle innebära en årlig besparing om ca en miljard kronor per år för massaindustrin.
Lisbeths upptäckt gynnar framförallt mekanisk framställning, där man genom att handskas lite mer brutalt med flisen faktiskt kan göra stora ekonomiska och tidsmässiga vinster utan att slutproduktens kvalitet påverkas negativt. Innovationen testas nu under skarp uppsikt från intressenter. Redan idag finns ett stort antal massaföretag bl.a. i Sundsvallsregionen som är intresserade av innovationens vidareutveckling.