Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Morphic Technologies renodlar verksamheten

Morphic Technologies har sju dotterbolag med huvudsaklig verksamhet inom området förnyelsebar energi, både som underleverantörer och som projektledare. Man arbetar idag med allt från bränsleceller och flödesplattor till vindkraft och med diverse komponenttillverkning. Morphic Technologies är med andra ord en mångsysslare på en dynamisk marknad, där man förvisso ser en stor potential men där kostnaderna och investeringarna hittills har varit för höga i förhållande till omsättningen.

Under början av 2010 fick moderbolaget Morphic Technologies en i stort sett ny ledning. Under hela förra året pågick ett stort omstruktureringsarbete där man satsat på att renodla verksamheten och försökt skapa synergier mellan de olika dotterbolagens verksamheter.

Kostsamma projekt
Man såg tidigt att en del verksamheter var betydligt mer kapitalkrävande än andra, däribland de större vindkraftsprojekten.
– Framförallt handlar det om stora tidsintervaller mellan utbetalningar och inbetalningar. De vindkraftsprojekt som vi genomfört hittills, framförallt de större, har varit oerhört kapitalkrävande för en koncern av Morphics storlek. Tekniskt och energigenereringmässigt sett är våra projekt bland de absolut främsta i Sverige, men kostnaderna och investeringarna har varit för höga, berättar Mattias Klintemar, CFO på Morphic Technologies. Han fortsätter:
– Det intressanta nu är de förändringar som vi försöker genomföra bl.a. genom att minska riskerna så att mindre kapital binds upp i våra kommande projekt. Vårt dotterbolag DynaWind kommer framgent att fokusera på torntillverkning till vindturbiner i kombination med serviceerbjudanden som projektledning och drift och underhållstjänster, i jämförelse med de tidigare projekten där vi tagit ett helhetsansvar för hela projekten.

Marknadsför kompetensen
Morphic Technologies har en stor samlad kompetens när det gäller att driva vindkraftsprojekt. Tidigare har man primärt arbetat med en större leverantör, WinWinD, men framöver kommer man att satsa på att marknadsföra kompetensen och förhoppningsvis knyta gynnsamma samarbeten med nya större aktörer. Koncernen tillhandhåller även mindre vindkraftverk om ca 20 kW, vars affärsmodell emellertid är under omprövning.

Ny CFO
Mattias Klintemar tillträdde som CFO i januari i år. Med en bred bakgrund som bl.a. finansiell rådgivare, revisor och ekonomichef inom ett antal branscher har Klintemar en god inblick i olika finansiella funktioner och verksamhetsutveckling.
– Jag har tidigare haft liknande uppdrag och jag är van att arbeta med stora förändringar och har erfarenhet av att driva komplexa processer som bolagsavyttringar och förvärv. Visst befinner vi oss i ett utmanande läge, men jag bedömer att vi går en mer gynnsam framtid till mötes i takt med att vi fortsätter att renodla verksamheten, sänker koncernens allmänna kostnadsnivå, fokuserar på affärer med högre marginaler och lägre risker. Sedan arbetar vi förstås aktivt med att öka vår omsättning säger Mattias som avslutning.

Maria Lind