Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Näringslivet expanderar i Mjölby kommun!

Mjölby kommun har ett utmärkt geografiskt läge och utomordentliga kommunikationer. E4, Rv 32/50 och södra stambanan med anknytning vidare till Hallsberg går igenom kommunen. Pendeltågstrafik med avgångar var 20:e minut till Linköping och Norrköping finns från både Mjölby, Mantorp och snart även från Skänninge. Efterfrågan på industrimark i kommunen har varit stor de senaste åren. Många företag har valt att etablera sig på Viringe som ligger intill E4:an och riksväg 32/50. Från början var området ämnat för industri men det har istället blivit ett område med snabbmatsrestauranger, handel och service.

Att näringslivet expanderar märks också på nyföretagarstatistiken. Under 2011 ökade antalet nyregistrerade företag i Mjölby kommun med 31 %. Det är den klart största procentuella ökningen bland Östergötlands kommuner.

Tillverkningsindustrin har under lång tid dominerat näringslivet i Mjölby kommun. 25 procent av de sysselsatta i kommunen arbetar inom denna bransch att jämföra med 13 procent i riket. Det största företaget är Toyota Material Handling med 1 600 anställda som är världsledande på truckar. Väderstad-Verken, som tillverkar lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd till en stor internationell marknad, har 600 anställda i kommunen. Andra välkända företag med verksamhet i kommunen är till exempel Artex, Cenova, Derome, Fanerami, Plåtmodul, Scama och Swedex.

I Mjölby kommun, med sitt läge på den bördiga Östgötaslätten, har det också utvecklats en mängd företag med koppling till livsmedelsproduktion. Förutom alla jordbruksföretag finns flera företag inom förädlingsindustrin. ASM-Foods, Fåddman, Mantorpsköket och Switsbake är exempel på företag i branschen. Lantmännen har flera verksamheter i kommunen. Svensk Honungsförädling, som ligger i Mantorp, är Sveriges största förädlingsanläggning för svensk och importerad honung.

Handeln är stark i Mjölby kommun. Försäljningsindex för dagligvaror var 114 år 2011 vilket var högst i länet. För sällanköpsvaror var indexet inte lika starkt då det uppgick till 72. I kommunen finns bland annat Runsven-gruppen i Skänninge med sitt centrallager till bland annat alla ÖoB affärer i Sverige.

Kontaktpersoner:
Tillväxtkontoret i Mjölby kommun
Näringslivschef Eva Rådeström, tel: 0142 – 851 13, eva.radestrom@mjolby.se
Näringslivsutvecklare Michael Agu, tel: 0142 – 851 14, michael.agu@mjolby.se
Näringslivsutvecklare Åsa Elandersson, tel: 0142 – 858 57, asa.elandersson@mjolby.se