Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Näringsminister Annie Lööf vill ta vara på och utveckla Sveriges innovationskraft

För att Sverige även i fortsättningen ska kunna erbjuda innovationsförutsättningar i världsklass har regeringen inlett arbetet med att formulera en nationell innovationsstrategi med sikte på år 2020. Strategin planeras kunna presenteras hösten 2012. Näringsminister Annie Lööf ser tre huvudsakliga områden där ökad innovationskraft är betydelsefullt för Sverige: för att kunna möta globala samhällsutmaningar, för att skapa jobb och tillväxt på en hårt konkurrensutsatt global marknad och slutligen för att kunna leverera kvalitativa tjänster i ett starkt föränderligt samhälle.

Världen står inför en rad utmaningar inom områden såsom klimat, energi, fattigdom och demografisk utveckling. Tillsammans behöver vi skapa förutsättningar för innovationer som kan ge svar på dessa utmaningar och bidra till en hållbar utveckling.  När företag och länder kan leverera konkurrenskraftiga lösningar som möter globala samhällsutmaningar skapas dessutom tillväxt och nya jobb vilket bidrar till ökad livskvalitet.
– Det måste vara tillåtet, accepterat och uppskattat att både tjäna pengar och rädda världen, säger Annie Lööf.

Affärsmodeller för nya krav
Ökad innovationskraft krävs också för att skapa jobb och konkurrenskraft i en global kunskapsekonomi. Framväxten och utvecklingen av globala värdekedjor och innovationsnätverk kräver ökad förnyelsetakt i näringslivet, som i allt högre utsträckning måste förändra inte bara tekniken, tjänsten eller erbjudandet utan även hela affärsmodeller för att skapa värde och möta nya krav.
– Konkurrensen mellan länder och regioner om att vara attraktiva för innovativa verksamheter ökar kraftigt och kommer av allt att döma att öka ännu mer i framtiden. Detta sätter ökad press på Sverige att hänga med i det globala racet mot smarta lösningar, fortsätter näringsministern.
Slutligen krävs ökad innovationskraft för att kunna leverera samhällstjänster med högre kvalitet och effektivitet. Vård, skola, omsorg, transportsystem, energisystem, kommunikationssystem – samtliga utgör nödvändiga samhällsfunktioner för tillväxt och välfärd.

En strategi med människan som utgångspunkt
Huvudsyftet med strategin är att långsiktigt främja innovationskraften i Sverige på bred front med sikte på 2020.
– För mig börjar allt hos den enskilde människan. Därför vill jag att den nationella innovationsstrategin ska ta sin utgångspunkt i människor som gör, som skapar, som tänker nytt och som ser saker och ting lite annorlunda, förklarar Annie Lööf. Vi behöver med andra ord ta utgångspunkt i en bredare syn på innovation som involverar, inkluderar och berör många människor. Det handlar bland annat om att inte begränsa vårt sätt att betrakta innovation till något som bara rör forskning, ny teknik eller tillverkningsindustri. Inte därför att det är oviktigt, men för att en sådan gränssättande syn skapar hinder för innovation.
Innovation kan vara nya kombinationer av varor och tjänster på den globala telekom-marknaden eller nya smarta transportlösningar. Det kan också vara nya sätt att utforma vårdtjänster för äldre, eller rådgivning från socialtjänsten via nätet. Det finns därför allt att vinna på att ta tillvara allas kreativitet och förmåga och inte begränsa synen på vad som utgör en innovation.