Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

NAT forskar och utvecklar för Sveriges skogsindustri

Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik (NAT) står för den största biten när det gäller Mittuniversitetets samlade krafter inom forskningen. Med campus på tre orter är Mittuniversitetet en av Sveriges främsta aktörer för högre utbildning på distans, här samlas studenter från hela världen för att ta del av konkurrenskraftiga utbildningar och forskning som i många avseenden håller världsklass.

De naturvetenskapliga disciplinerna slogs ihop med teknik och matematik sommaren 2008 och bildade en ny institution vid Mittuniversitetet. Den naturvetenskapliga institutionen var även först med universitetsstatus, och har sedan tiotals år varit speciellt starka på forskningssidan.
Vid NAT studerar ett stort antal studenter tvärvetenskapliga ämnen, bl.a. så ansvarar NAT för flera av civilingenjörsutbildningens program och kurser inom bl.a. lärarutbildningen. Institutionen pulserar av liv och rörelse året om, här samlas studenter och forskare från hela världen.

Studier kopplade till näringslivet
Utbildningen vid NAT är bred och innehåller ett stort antal kurser i naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik. Ofta integreras utbildningen med andra institutioners, och som helhet står NAT för en stor del av Mittuniversitetets distansutbildningar för bl.a. civilingenjörer, biomedicinare och lärare.
NAT har egna masterprogram i bl.a. fiberteknik och biologi. Studier i fiberteknik vid Mittuniversitetet är starkt kopplade till näringslivet och de ledande aktörerna inom skogsindustrin, bland dem SCA. Stort fokus läggs på energieffektivisering av branschen, vid universitetet och campus Sundsvall finns en stor forskningsmiljö för detta.
NAT bedriver samarbetsprojekt med andra universitet och högskolor över hela världen. Tillsammans med Uppsala universitet ansvarar NAT för en utbildning inom biomedicin, där NAT står för programmets första år.

Forskning i sex segment
Forskningen vid NAT är en betydande del av Mittuniversitetets samlade forskningskompetens. Institutionens forskning är indelad i sex segment eller huvudområden: skogen, kemi,-matematik, biologi, fysik och bioenergi.
FSCN (Fiberscience communication network) är ett kompetenscentrum där man arbetar med skogen som resurs – allt från användning till effektivisering. SCA har ett eget laboratorium vid campus i Sundsvall, och man har även en stark koppling till andra aktörer.
Det andra huvudområdet har också anknytning till skogen, inom kemin arbetar en forskargrupp med feromoner för att minska skadegörelse i våra skogar. Man är även långt framme inom bl.a. cancerforskning.
Inom biologin vill man ta vara på den biologiska mångfalden, mycket handlar om hållbar utveckling och ett sunt nyttjande av naturens resurser.
Inom området fysik fokuserar forskare bl.a. på nanoteknik och DNA, samt synergier mellan dessa.
Inom området matematik är forskningen inriktad mot diskret matematik och komplex analys. Ett samarbete med andra universitet sker i form av en forskarskola i matematik och beräkningsvetenskap.
Det sista huvudområdet är bioenergi, återigen kopplat till skogen och massaindustrin. Frågeställningar kring hur man kan använda biomassa och biobränslen för att få bort oljeberoendet är exempel på forskningsinriktningar här.

Goda möjligheter för studenter inom bioenergi
Forskning kring biobränslen har även genererat en ny utbildning som startar till hösten, en utbildning som ska kopplas ihop med den för energiingenjörer och energitekniker. Flera stora aktörer inom energibranschen bidrar till utbildningens utveckling, bl.a. så ska den ha en stark praktikprägel. Tanken är att det ska vara lätt att få arbete direkt efter studierna, prognoser visar att det inom energibranschen kommer att finnas ett stort antal möjligheter och arbetstillfällen framöver.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind