Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nationellt kunskapskluster för ekonomi fortsätter att utvecklas i Sundsvall

Sundsvall har en lång tradition av kunskapsbyggande och kompetensutveckling inom bank, försäkring och pension. Drivande näringslivsaktörer, offentlig verksamhet och Mittuniversitetet har tillsammans etablerat Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) för att driva utvecklingen inom nyckelbranscherna vidare. Vid uppstarten 2008 anslöt sig även revisions- och fastighetsbolag till nätverket för att visa att regionen är att räkna med när det gäller tillväxt inom dessa branscher.

Förutom att vara ett kunskapskluster för de involverade branscherna ska CER också bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland. Därför medverkar ett 20-tal företag och organisationer, inklusive Sundsvalls kommun, Härnösands kommun och Länsstyrelsen i Västernorrlands län, i denna verksamhet.
Samarbetet mellan CER och näringslivet i regionen har resulterat i en för svenska förhållanden sällsynt mångfald av forsknings- och näringslivskontakter inom de fem branscher som står i centrum för verksamheten. Ett exempel på detta samarbete är att forskningsprojekten bestäms i samförstånd och att en utgångspunkt är att de studier som bedrivs ska vara både empiriskt och teoretiskt intressanta.
– Studierna blir därmed viktiga för både näringslivet och akademin, vilket gör det lättare att få med oss de företag och organisationer som ingår i samarbetet och att initiera samarbeten med forskare från andra lärosäten, säger universitetslektor Peter Öhman, föreståndare för CER.
I vissa fall ges även studenter på ekonomprogrammet vid Mittuniversitetet möjlighet att medverka i forskningsprojekt inom ramen för uppsatskurser eller att vara med när forskare vid CER och branschrepresentanter diskuterar resultat från pågående och genomförda projekt.

Vill locka och behålla studenter
I det branschnätverk som är knutet till CER finns två arbetsgrupper som initierar samverkansprojekt ifråga om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. En viktig uppgift för CER-nätverket är att locka studenter till ekonomutbildningen, stimulera dem via olika aktiviteter under utbildningen och helst också attrahera dem till någon av de fem branscherna efter avslutad utbildning så att de stannar kvar och fortsätter att bidra till tillväxten i regionen.
– Vi ska försöka locka hit fler studenter genom att bli den ort i landet som har den största mångfalden av kontakter med näringslivet, säger Peter Öhman.
Kontakterna gynnar både studenter och företag, ofta har studenterna fått arbete redan innan studierna avslutats.
– Jag tror att de täta kontakterna, där företagen får en möjlighet att se vad studenterna kan, är en av de främsta framgångsfaktorerna. Företagen sparar också in betydande rekryteringskostnader och får även vara med och återkoppla kring innehållet i utbildningen. Allt detta bidrar till ökad positivism och engagemang, kommenterar Charlotte Barta, som sedan starten 2008 varit ordförande i CER-nätverket.
En annan framgångsrik aktivitet är den årliga studentmingeldagen där studenter från både universitetet och gymnasiet får en chans att träffa och nätverka med företag.

Vill stimulera branschmedarbetarna
CER satsar på ökad synlighet, både bland medfinansierande företag och organisationer och ute i samhället. Ett särskilt uppskattat arrangemang var den nätverksträff som ordnades i februari i år med över 300 deltagare.
– Under nätverksträffen hade vi bl.a. föreläsningar om kundvård och andra områden som berör en stor målgrupp. Det var fantastiskt att se så många deltagare från ett stort antal företag här i regionen, det visar på det starka engagemang som finns här, säger Charlotte Barta.
Under det senaste frukortmötet i början av maj deltog ett 40-tal branschmedarbetare. Annika Brännström, generaldirektör för Bolagsverket, var med och föreläste om samverkan. Evenemanget blev mycket uppskattat. Långsiktigt är förhoppningen att såväl den branschnäraforskningen som nätverksarbetet ska leda till ökad konkurrenskraft för hela regionen då Sundsvall stärks som nationellt kunskapskluster inom ekonomi och ekonomiska relationer.

Medfinansierande företag och organisationer
Deloitte, Dina Försäkringar Mellannorrland, Diös, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, Härnösands kommun, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun och Swedbank.