Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Navet i Mellerud – En Näringslivsorganisation i tiden

Mellerudsnavet, i företagarmun kallat Navet, är en näringslivsorganisation som 2005 bildades av det lokala näringslivet och Melleruds Kommun. Föreningen har som övergripande ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och består för närvarande av cirka 100 medlemmar.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, baserade på antalet anställda i medlemsföretaget, samt med ekonomiskt stöd från Melleruds kommun, Dalslands Sparbank samt Handelsbanken.

Näringslivets sammansättning
Det lokala näringslivets sammansättning präglar Navets medlemsskara. Handels- och Tjänsteföretagen utgör en betydande andel av medlemmarna. Föreningen har även medlemmar verksamma inom industri, hantverk/service, besöksnäring samt jordbruk. – Det faktum att Mellerud har ett allsidigt näringsliv, säger Esa Yli-Tokola, Näringslivsutvecklare i föreningen, innebär att intresset för olika frågor varierar. Tillverkande företag har sina, primärt intressanta frågeställningar, medan handelsföretagen har andra. Vissa övergripande frågor kan vara av gemensamt intresse, exempelvis Mellerudsmässan.

Befintliga ”Plattformar” idag
– Industri
– Handel
– Hantverk och service
– Kvinnligt företagande
– Västerråda Handels- & Industriområde
– Företagsetablering

– En plattform behöver inte vara permanent, fortsätter Esa Yli-Tokola. Den kan skapas för att utveckla en enskild fråga. När arbetet är slutfört upphör plattformen. Med detta arbetssätt skapas förutsättningar för dynamik och medlemmarnas delaktighet och engagemang.

Kompetensutveckling
– Kompetensutveckling är en nyckelfråga för konkurrenskraft. Navet arrangerar årligen, i egen regi, eller genom samarbete med andra aktörer, utbildningar som medlemmarna efterfrågar.
– Informationsträffar i skatte- och andra aktuella frågor är ett annat inslag i verksamheten liksom sociala aktiviteter i syfte att skapa mötesplatser och gemenskap företagare emellan.

Medlemundersökning
En nyligen genomförd medlemsundersökning visar att samarbete-samverkan-dialog är det som står högst på företagens agenda. Ökad kunskap om verksamheter och kompetenser företagare emellan skapar förutsättningar för affärs- och idéutveckling på det lokala planet.

Mellerudsmässan
-Mellerudsmässan, företagsmässan 2008, fortsätter Esa Yli-Tokola, var något som skapade ”ljusa tankar” inför framtiden. Vår genomförda utvärdering visar att arrangemanget vad gäller besökarnas allmänna intryck av ”utbudet, speciella montrar, artisterna, modevisning och minglandet” gav oss de svar som vi hoppades få.
Mässbesökarna kommentarer var många: ”Vi vill gärna vara med om detta en gång till. Större än man förväntat sig. Hoppas att Ni gör det här varje år, Otrolig bredd på utställarna”! Listan kan göras lång!
Även utställarna var mycket nöjda. På frågan till utställarna om de skulle medverka igen om denna typ av mässa arrangerades på nytt i Mellerud var svaret ett samstämmigt Ja!
Det blir en ny mässa 2010, avslutar Esa Yli-Tokola!