Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

NCC Construction satsar på de stora samhällsprojekten

NCC är en ledande aktör på den nordiska infrastruktur- och anläggningsmarknaden. Koncernen strävar efter att verka för en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Miljöengagemanget genomsyrar allt arbete som NCC utför inom de olika underorganisationerna.

NCC Construction står för all verksamhet som har med bygg, anläggning och infrastruktur att göra – från markarbeten till affärsfastigheter och boendehus. Construction har fyra geografiska enheter varav region syd är en. Skåne ryms i region syd, med Jörgen Flink som avdelningschef inom anläggning Skåne.
– Vi utför alla typer av konstruktions- och anläggningsarbeten utom husbyggen. Detta sköts av en annan avdelning. Vår verksamhet är oerhört bred, och omfattar i princip allt från betongarbeten och stenläggningar till VA-arbeten. Vår styrka är just bredden, från de små uppdragen till de större komplexa projekten där inget uppdrag är för stort, förklarar Flink och fortsätter:
– Vi har stor erfarenhet av komplexa projekt, där vi står för helhetsperspektivet. Vi märker att vi har fått betydligt fler konkurrenter, ofta mindre aktörer som vuxit sig starka under tidigare högkonjunktur. Vi förlitar oss på hög kompetens och förmågan att leverera helheten. Till min hjälp har jag ca 500 medarbetare i avdelning Skåne.

Öresundstunneln – 10 år
Öresundsförbindelsen firar tioårsjubileum i år. Projektet är fortfarande ett av de största infrastrukturprojekten i Skandinavisk historia, och har genererat en enorm spinoffeffekt där bl.a. handeln utökats, fler företag etablerats och servicesektorn vidgats.
Själva förbindelsen är ca 16 km lång, och består av tre delar: en tunnel, en bro och en konstgjord ö, som sammanbinder tunneln och bron mitt i Öresund.
NCC var involverade i projektet från starten och ledde bland annat Oresund Tunnel Contractors, det internationella konsortium som byggde den 3,7 km långa Öresundstunneln. Öresundstunneln är även världens största sänktunnel med fyra motorvägsfiler och två järnvägsspår.

NCC och miljön
NCC är nu engagerade i färdigställandet av Citytunneln i Malmö, ett unikt projekt som kommer att medföra en enorm expansion för staden och regionen. Projektet är även unikt ur miljösynpunkt eftersom det är det första stora infrastrukturprojektet där konsekvenserna av bygget har prövats fullt ut enligt miljöbalken.
NCC byggde bl.a. bullervallar; väggar byggdes med extra mycket isolering som sedan monterades på containers, dessa ställdes sedan som bullervallar mellan de stora spontmaskinerna och husen runt arbetsplatsen. Ett annat exempel är att allt smutsvatten som producerades inom arbetsområdet togs om hand i ett eget internt avloppssystem som man byggde inom arbetsområdet. Vattnet gick till sedimenteringstankar för rening innan det släpptes ut i inre hamnen. Där fanns dessutom en s.k. siltgardin monterad som gjorde att de partiklar som trots allt kom med i vattnet inte flöt vidare ut i Öresund utan sedimenterade innanför gardinen.
Citytunneln knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn. Utav fem entreprenadprojekt med anknytning till Citytunneln har NCC har ansvarat för följande delentreprenader; Malmö Station, Hyllie Station samt anslutning vid Hyllie/Vintrie. Man ser nu fram emot invigningen i december.
– Citytunneln medför en enorm utveckling för Malmö och hela södra Sverige. Projektet är en katalysator som sätter igång andra investeringar, där vi framöver kan vänta oss en stark tillväxt både inom handeln och servicesektorn. Vi talar även om en kraftig utveckling av regionen, med unika möjligheter för nyetableringar. Utvecklingen kommer även att bidra med fler arbetstillfällen och på sikt en större inflyttning, säger Jörgen Flink.

Nästa stora projekt
Det händer mycket i Skåne just nu. I Lund satsar man bl.a. på att bygga ut laborationsfaciliteterna vid universitetet. Här handlar det till en början om två projekt: MAX-lab 4 och ESS. Hos NCC finns ESS med i tankar och funderingar över framtiden. Och självklart är man intresserad av att bygga en sådan här anläggning.
– Det är en väldigt speciell anläggning det rör sig om och det finns inget liknande.
NCCs erfarenheter från arbetet med Citytunnelstationerna med stora, tunga, underjordiska betongkonstruktioner kommer väl till pass i ett arbete som ESS, säger Jörgen Flink.
– Det är ett jätteintressant projekt för hela södra Sverige. Hela Öresundsregionen kommer att påverkas av det. Och det kommer att ge många arbetstillfällen.

Maria Lind